Strona główna Kontakt Informacje Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze Osoby niepełnosprawne Przemoc w rodzinie Poradnictwo DPS WTZ
 Wtorek, 17 Września 2019    Liczba odwiedzin: 367353    Ostatnia modyfikacja 12.08.2019 Pobierz darmowy czytnik PDF
Strona główna
Aktualności

Akty prawne

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Projekt "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Archiwum

Aktualności


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 14 A, kod pocztowy 64-800 Chodzież, e-mail: pcprchodziez@idsl.pl, tel. 067 2811750


PEŁNA INFORMACJA KLIKNIJ TUTAJ - PLIK PDF DO POBRANIA


KOMUNIKAT
PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" 2019 rok


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął załącznik do uchwały nr 4/2019 Zarządu PFRON z dnia 29 stycznia 2019 r. pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku.

UWAGA WNIOSKODAWCY !!!

W 2019 roku ze środków PFRON realizowane będą następujące formy wsparcia przewidziane w pilotażowym programie "Aktywny samorząd", tj.:
MODUŁ I
OBSZAR A - likwidacja bariery transportowej
- Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 r. ż., lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu),
- Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu),
- Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego),
- Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu)


OBSZAR B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym
- Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 r. ż. lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk),
- Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku),
- Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do16 r. ż. lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy),
- Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 r. ż. lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności)


OBSZAR C - likwidacja barier w poruszaniu się
- Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 r. ż. lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności),
- Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności),
- Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne -co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności),
- Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 r. ż. lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania)

OBSZAR - D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/zaocznym lub eksternistycznym w tym również za pośrednictwem internetu a także kosztów przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi.

Terminy rozpoczęcia przyjmowania wniosków:
MODUŁ I
- od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
MODUŁ II
- od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 30 marca 2019 roku (dla wnioskodawców dotyczących roku akademickiego 2018/2019) - od dnia 1 września 2019 roku do dnia 10 października 2019 roku (dla wnioskodawców dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

Harmonogram realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku

01.03.2019 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego /akademickiego 2018/2019
30.03.2019 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego /akademickiego 2018/2019
26.04.2019 Termin zawarcia/aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i PFRON
31.08.2019 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I
01.09.2019 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego /akademickiego 2019/2020
10.10.2019 Termin zakończenia przyjmowania w 2019 roku wniosków w ramach w ramach roku szkolnego /akademickiego 2019/2020
04.12.2019 Upływa termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu
15.04.2020 Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2019 r.
30.08.2019 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2019 roku - do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcą powinny zostać rozliczone.

Zapraszamy osoby niepełnosprawne do zapoznania się z treścią kierunków działań pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku pod adresem www.pfron.org.pl w zakładce "Aktualności- Komunikaty".

Wnioski na Moduł II wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie PCPR w Chodzieży oraz na stronie internetowej.
Wnioski na Moduł I dostępne będą od 1 kwietnia 2019 roku.
Wnioski przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 14a, tel. 67 28 11 673.


Konkurs "Stop przemocy"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży w październiku br. z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy ogłosiło konkurs dla dzieci z pieczy zastępczej pod hasłem "Stop przemocy".
Dzieci miały możliwość przedstawienia tematu w formie plakatu lub listu.


PEŁNA INFORMACJA KLIKNIJ TUTAJ - PLIK PDF DO POBRANIA


Pomoc osobom potrzebującym i bezdomnym w okresie zimowym

Informujemy, iż na terenie Powiatu Chodzieskiego znajdują się instytucje udzielające pomocy osobom potrzebującym wsparcia lub osobom bezdomnym.

W ramach interwencji kryzysowej Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Ujska 47, 64-800 Chodzież (tel. 67 2829 - 739) - zapewnia interwencyjny nocleg co najmniej 2 osobom bezdomnym oraz wyżywienie i możliwość wykonania niezbędnych zabiegów higienicznych a w miarę potrzeb również skorzystania z usług pralniczych w okresie od dnia 01.12.2018 r. do 31.03.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ( tel. 67 2810 - 454) zapewnia 6 miejsc dla osób bezdomnych z terenu miasta Chodzieży w następujących placówkach:
1) Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT, Rożnowice 33
2) Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT Poznań ul. Borówki 8
3) Schronisko dla Bezdomnych Kobiet MARKOT Poznań ul. Starołęcka 36/38
4) Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT Gościejewo 52a

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży (tel. 67 2820 - 893) zapewnia schronienie, posiłek oraz niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym ze stowarzyszeniem Monar w Warszawie i kieruje osoby z terenu miasta Chodzież do następujących schronisk:
1) Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT Gościejewo 52a
2) Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT, Rożnowice 33

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie (tel. 67 2846 - 200) zapewnia schronienie, posiłek i odzież dla bezdomnych z terenu gminy Margonin w MONAR - MARKOT, ul. Długosza 33, 64 - 920 Piła. Obecnie placówka dysponuje 95 miejscami w tym 15 dla kobiet i 80 dla mężczyzn.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamocinie ( tel. 67 2849 - 138) dysponuje 3 miejscami w Schronisku dla osób Bezdomnych MARKOT w Gościejewie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu (tel. 67 2844 - 058) zapewnia schronienie, posiłek i odzież poprzez Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT Gościejewo 52a, ilość miejsc wg potrzeb.


KOMUNIKAT PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" 2018 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął załącznik do uchwały nr 5/2018 Zarządu PFRON z dnia 31 stycznia 2018 r. pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2018 roku.


PEŁNA INFORMACJA KLIKNIJ TUTAJ - PLIK PDF DO POBRANIA


Wnioski do pobrania
Kliknij na link

Informacja dla Osób Niepełnosprawnych- LEGITYMACJE

(1)


PIKNIK DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Dnia 1 września 2017 roku od godziny 15.00 na przystani WOPR w Chodzieży odbył się po raz kolejny piknik dla rodzin zastępczych zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży i prezesa WOPR Pana Remigiusza Nowak. W powiecie chodzieskim funkcjonuje aktualnie 55 rodzin zastępczych, w których umieszczonych jest 78 dzieci. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych wszyscy uczestniczy wodnego pikniku mogli skorzystać z wielu atrakcji: rejs statkiem "Chodzieżanka", przejażdżki łodziami motorowymi, malowanie twarzy, lody, wspólne śpiewanie i granie przy grillu. Nad bezpieczeństwem dzieci i opiekunów czuwali ratownicy i wolontariusze miejskiego WOPR na czele z Panem Remigiuszem Nowak.

Przygotowanie pikniku nie było by możliwe bez pomocy darczyńców. Bardzo dziękujemy:
Zakładom Mięsne ,,Henryk Stokłosa" w Śmiłowie;
Stacji Paliw ,,Łabój" w Chodzieży;
Piekarni ,,Sezam" w Chodzieży;
Księgarni ,,Benefis" w Chodzieży;
Sklep ,,Profesor Zabawka" w Chodzieży;
Hurtowni Maxim w Szamocinie;
Hurtowni ,,Euro - Hurt" w Chodzieży;
Urzędowi Gminy Chodzież;
Urzędowi Gminy Budzyń;
Remigiuszowi Nowak - Prezes WOPR w Chodzieży.

Dzięki licznym sponsorom dzieci zostały obdarowane pięknymi upominkami.

(1) (2)
(3) (4)"AKTYWNY SAMORZĄD" 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął załącznik do uchwały nr 5/2017 Zarządu PFRON z dnia 24 stycznia 2017 r. pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu"Aktywny samorząd" w 2017 roku


PEŁNA INFORMACJA KLIKNIJ TUTAJ - PLIK PDF DO POBRANIA


Wnioski do pobrania
Kliknij na link
Dnia 23.05.2017 r. odbyło się spotkanie w Centrum Animacji Rewitalizacji w Chodzieży. Celem spotkania była promocja rodzicielstwa zastępczego i poznanie specyfiki funkcjonowania rodzin zastępczych. Omówiono tematy ważne, a zarazem trudne. Możliwa była wymiana doświadczeń pomiędzy rodzinami zastępczymi, a kandydatami na rodziców zastępczych. Spotkanie umilił upieczony przez jedną z pań z Koła Gospodyń Miejskich przepyszny tort.

(1) (2) (3)(Zaproszenie)

UWAGA STUDENCI !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży informuje, iż dnia 18 października 2016 roku Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd w 2016 roku".
W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z nowymi wytycznymi, które znajdują się na stronie internetowej PFRON:
www.pfron.org.pl
zakładka komunikaty."AKTYWNY SAMORZĄD" 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży zaprasza do udziału w pilotażowym programie "Aktywny samorząd", którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do internetu.


PEŁNA INFORMACJA KLIKNIJ TUTAJ - PLIK PDF DO POBRANIA


Wnioski do pobrania
Kliknij na link
Informacja

o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektuSZCZEGÓŁY - PLIK PDF DO POBRANIAREKRUTACJA W PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Chodzieży ogłasza nabór na wolne stanowisko - SEKRETARZ.

SZCZEGÓŁY - PLIK PDF DO POBRANIAWyniki o naborze na wolne stanowisko pracy - SEKRETARZ


SZCZEGÓŁY - PLIK PDF DO POBRANIAREKRUTACJA W PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Chodzieży ogłasza nabór na wolne stanowisko - SEKRETARZ.

SZCZEGÓŁY - PLIK PDF DO POBRANIAWSPÓLNY PROJEKT

Projekt poda nazwą "Sprawni – (nie) sprawnym" jest realizowany w okresie od września do listopada 2015 r. w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chodzieży, Gminą Chodzież i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży .

SZCZEGÓŁY - PLIK PDF DO POBRANIA
UWAGA STUDENCI I ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży informuje, iż wnioski o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym - Moduł II ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego Programu "Aktywny Samorząd" można składać do 10 października 2015 roku.
Wnioski dotyczą semestru zimowego.
Z dofinansowania mogą korzystać osoby, które posiadają orzeczenie w stopniu znacznym lub umiarkowanym i będą kontynuować naukę w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do PCPR, a w przypadku wniosków składanych pocztą, datę stempla pocztowego. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 67 28 10 670.
Wnioski dostępne są w siedzibie Centrum lub na stronie internetowej www.pcprchodziez.plPiknik rodzin zastępczych dla dzieci i dorosłych z powiatu chodzieskiego w "STANICY POD DĘBAMI"

W piątek 15 maja w Stanicy pod Dębami przy Osiedlu Leśnym w Chodzieży, odbył się Piknik Rodzin Zastępczych z powiatu chodzieskiego. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży zorganizowali to spotkanie, by wspólnie celebrować Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, który jest obchodzony 30 maja. Na pikniku nie zabrakło wolontariuszy wraz z Luizą Nowak z Fundacji Centrala Młodych, którzy zorganizowali ciekawe zabawy dla dzieci i dorosłych. Dzieci przebywające w rodzinach zastępczych również włączyły się w organizację tego spotkania. To dzięki nim można było wspólnie śpiewać przy dźwiękach gitary, a także zobaczyć niezwykły pokaz militarny. Piknik nie odbyłby się bez pomocy i wsparcia wielu sponsorów indywidualnych oraz instytucji. Warto tych darczyńców wymienić: starosta Julian Hermaszczuk; wójt: Kamil Szejner, Marcin Sokołowski; burmistrz Jacek Gursz; banki: Spółdzielczy, Zachodni WBK, Pekao, PKO Bank Polski; oraz Henryk Stokłosa (firma Farmutil), Tadeusz Dąbrowicz (Zakład Usług Komunalnych), Magdalena Pytel, Maciej Grus, sklep "Krainie zabawek", PPUH SA I SA, SEZAM Sp. z o.o., Piotr Kruszka (Benefis), Hurtowni TARA, Jan Wojtyniak (Hurtownia Eurohurt), SHU Euro Auto Dominika, Piotr Twaróg (Hurtownia Maxim), Apteka "Centrum" i Centrala Młodych. Piknik ten był świetnym sposobem integracji rodzin zastępczych z powiatu chodzieskiego.

(Piknik1) (Piknik2) (Piknik3) (Piknik3)

KLIKNIJ NA OBRAZEK ABY POWIEKSZYĆ
W związku z przypadającym w dniu 15 sierpnia 2015 r. Świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w innym dniu wolnym niż niedziela, dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży będzie dzień 5 czerwca 2015 r.(piątek).
Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla powiatu chodzieskiego

SZCZEGÓŁY - PLIK PDF DO POBRANIA


Uchwała nr VI/36/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Chodzieskim


SZCZEGÓŁY - PLIK PDF DO POBRANIA
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2014 rok

SZCZEGÓŁY - PLIK PDF DO POBRANIAUchwała nr IV/19/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017.


SZCZEGÓŁY - PLIK PDF DO POBRANIAUWAGA WNIOSKODAWCY

KOMUNIKAT - PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD 2015"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął załącznik do uchwały nr 13/2015 Zarządu PFRON z dnia 29 stycznia 2015 r pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku.

SZCZEGÓŁY - PLIK PDF DO POBRANIAZarządzenie w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2014 dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży

(Zarządzenie)KLIKNIJ NA OBRAZEK ABY POWIEKSZYĆInformacja dotycząca realizacji projektu pn. "Kierunek - Zmiana" dla niepełnosprawnych mieszkańców gminy Chodzież dzięki wsparciu finansowemu ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


SZCZEGÓŁY - PLIK PDF DO POBRANIAUlotka "Oddajesz niepotrzebną odzież - fundujesz rower dla niepełnosprawnego dziecka"

(Ulotka)


http://ecotextil.pl/


KLIKNIJ NA OBRAZEK ABY POWIEKSZYĆUWAGA !!!

Komunikat w sprawie pilotażowego programu "AKTYWNY SAMORZĄD" Rada Nadzorcza PFRON ustaliła, iż termin przyjmowania wniosków upływa:
- w przypadku Modułu I z dniem 30 sierpnia 2014 roku,
- w przypadku Modułu II z dniem 30 września 2014 roku.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej
www.pfron.org.pl
zakładka "Aktywny samorząd".ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust 1, pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2013 roku poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 roku poz. 423) informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, obozu aktywnej integracji dla rodzin zastępczych wraz z dziećmi i obozu aktywnej integracji dla beneficjentów GOPS Budzyń w polskich górach w ramach projektu systemowego "Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert.


SZCZEGÓŁY - PLIK PDF DO POBRANIAUlotka "Młodzi, Niepełnosprawni, Wykwalifikowani"

(Ulotka)

KLIKNIJ NA OBRAZEK ABY POWIEKSZYĆPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży ogłasza przetarg nieograniczony.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie:
 • 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego w polskich górach dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami,
 • 10 dniowego obozu aktywnej integracji dla rodzin zastępczych wraz z dziećmi w polskich górach,
 • 10 dniowego obozu aktywnej integracji dla beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu wraz z rodzinami w polskich górach,
w ramach projektu systemowego "Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer ogłoszenia: 133301-2014. Data zamieszczenia 23.06.2014 rok


INFORMACJA O ZAMÓWIENIU, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PLIK PDF DO POBRANIAUlotka "Możesz uzyskać 1500 złotych miesięcznie i 100 tysięcy złotych dotacji..."

(Ulotka) (Ulotka)

KLIKNIJ NA OBRAZEK ABY POWIEKSZYĆInformacja o nawiązaniu współpracy partnerskiej w ramach projektu systemowego "Aktywna Integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim"

(3kB)

KLIKNIJ NA OBRAZEK ABY POWIEKSZYĆINFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży informuje, że dzień 2 maja 2014 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży za dzień 3 maja 2014 - ŚWIĘTO NARODOWE 3 MAJA przypadające w sobotę.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży zaprasza do udziału w pilotażowym programie "Aktywny samorząd", którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do internetu.

Terminy przyjmowania wniosków
 1. Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizacje społeczna i zawodową - od dnia 03.03.2014 - 30.09.2014 roku
 2. Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane:
  • semestr letni od dnia 03.03.2014 - 30.03.2014 roku
  • semestr zimowy od dnia 01.09.2014 - 30.09.2014 roku

PEŁNA INFORMACJA KLIKNIJ TUTAJ - PLIK PDF DO POBRANIA


UWAGA !!!

ZMIANA ADRESU EMAIL POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHODZIEŻY

Nowy adres to:
pcprchodziez@idsl.pl19 listopada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

Walka z przemocą wobec dzieci to bardzo trudna praca. Coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci stanowią dobrą okazję do refleksji nad problemem jakim jest przemoc wobec dzieci w Polsce. To dobry moment do zastanowienia się jaką wiedza dysponuje każdy z nas i czy wie jakie kroki można podjąć by przeciwstawić się złym praktykom stosowanym wobec dzieci. Przemoc w rodzinie dotyka wiele z naszych dzieci i dotkliwie jej konsekwencję odczuwają zwłaszcza one. Obowiązek przeciwdziałania złym praktykom i metodom wychowawczym spoczywa na każdym z nas.

W Polsce, zgodnie z ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wiele instytucji zobowiązanych jest przeciwdziałać przemocy. Jednak istnieje bardzo ważny wymiar, inny niż prawny, którym należałoby się kierować: SUMIENIE. Wiedza i świadomość skutków jakie powoduje przemoc powinny stanowić powód do podjęcia działań w celu ich uniknięcia. Nie można pozostać obojętnym na krzywdę dziecka. Najgorszym z możliwych skutków jest utrata przez dziecko życia. Dzieci doznają na skutek przemocy o obrażeń fizycznych i cierpią psychiczne męki. Nierzadko doznawana przemoc powoduje skutki doraźne jakimi są lęk, strach, obawa, brak poczucia bezpieczeństwa ale i skutki długotrwałe jak brak satysfakcji z życia, depresja, zaburzenia zachowania. Dzieci które są ofiarami, czy świadkami przemocy, mogą z dużym prawdopodobieństwem w życiu dorosłym podświadomie przejąć agresywne zachowania jakie były obecne w domu rodzinnym.

Wymienione skutki przemocy, nie zamykają możliwych konsekwencji jakie może wywołać obecna w ich życiu przemoc, jednak pokazują różnorodność krzywd doznawanych przez dzieci. Stąd tak ważne jest, aby nie bać się interweniować kiedy mamy wiedze i świadomość, że w jakiejś rodzinie dzieje się źle. Nasze działanie może przerwać pasmo udręki krzywdzonych dzieci a także może uratować komuś życie. Będąc świadomym problemów należy reagować, dając szansę na zajęcie się problemem różnym instytucjom. Interwencja nie musi od razu wywołać skutku w postaci odebrania dzieci. Przede wszystkim spowoduje, że rodzina zostanie objęta profesjonalna i specjalistyczną pomocą.

Dlatego, mając właśnie na uwadze dobro dziecka nie bój się zgłosić sprawy na Policję lub prokuraturę. Możesz powiadomić również ośrodek pomocy społecznej lub szkołę o swoich podejrzeniach. Możesz także wysłać do sądu rodzinnego - nawet anonimowe - pismo z opisem sytuacji. Ważne jest, aby podać w nim dane krzywdzonego dziecka i rodziny, tak aby sąd mógł podjąć interwencję.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust 1, pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759. z późn. zm.) informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 14 dniowy turnus rehabilitacyjny nad polskim morzem dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami i 10 dniowy obóz aktywnej integracji dla rodzin zastępczych wraz z dziećmi nad polskim morzem w ramach projektu systemowego "Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.


SZCZEGÓŁY - PLIK PDF DO POBRANIAChodzież, dnia 12.06.2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży zorganizowało piknik dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Chodzieskiego


WIĘCEJ INFORMACJI O PIKNIKU - PLIK PDF DO POBRANIAPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży ogłasza przetarg nieograniczony.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego nad polskim morzem dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami oraz 10 dniowego obozu aktywnej integracji dla rodzin zastępczych wraz z dziećmi nad polskim morzem w ramach projektu systemowego "Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer ogłoszenia 109115 -2013, Data zamieszczenia 12.06.2013 rok


INFORMACJA O ZAMÓWIENIU, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PLIK PDF DO POBRANIAOGŁOSZENIE

Na prośbę Firmy Agrotec Polska, będącej zleceniobiorcą Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej udostępniamy prośbę o udział w sondaży dotyczącego serialu "Głęboka woda".

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu "Głęboka woda", który powstał, aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy.

Odpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut. Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt. "Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu 'Głęboka woda' na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego" realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Z góry dziękujemy!

Wykonawca badania Agrotec Polskalist polecający - pobierz plik PDFlink do sondażu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży informuje, że wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane:
- semestr letni do dnia 28 czerwca 2013 roku,
- semestr zimowy do dnia 30 września 2013 roku
Wnioski wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej i w siedzibie Centrum.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży zaprasza do udziału w pilotażowym programie "Aktywny samorząd", którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do internetu.

Termin przyjmowania wniosków upływa w dniu 30 września 2013 roku

PEŁNA INFORMACJA KLIKNIJ TUTAJ - PLIK PDF DO POBRANIA

"TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM"

W DNIACH 25 LUTEGO - 2 MARCA 2013 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI ZAPRASZA Z DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PORAD W OŚRODKACH POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

PEŁNA INFORMACJA KLIKNIJ TUTAJ - PLIK PDF DO POBRANIA


wykaz ośrodków http://pokrzywdzeni.gov.pl/siec-pomocy

"OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY "RÓWNAĆ SZANSE 2013"

Strona 1Strona 2
(3kB) (2kB)


Więcej informacji na stronie: http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/?cid=1576

"AKTYWNY SAMORZĄD" wsparciem dla niepełnosprawnych

Powiat Chodzieski przystąpił do pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

Głównym celem programu jest zmieszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym a także w dostępie do edukacji. Realizacja programu służy aktywizacji osób niepełnosprawnych.

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży przy ulicy Wiosny Ludów 14a, tel. 67-2811673. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


PEŁNA INFORMACJA KLIKNIJ TUTAJ - PLIK PDF DO POBRANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer ogłoszenia 256718-2012, Data zamieszczenia 18.07.2012 rok


ZAWIADOMIENIE - PLIK PDF DO POBRANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer ogłoszenia 240160 - 2012 Data zamieszczenia 09.07.2012 rok


ZAWIADOMIENIE - PLIK PDF DO POBRANIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży ogłasza przetarg nieograniczony.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie Kursu komputerowego dla 54 osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego "Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer ogłoszenia 256718-2012, Data zamieszczenia 18.07.2012 rok


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PLIK PDF DO POBRANIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży ogłasza przetarg nieograniczony.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego nad polskim morzem i 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego w polskich górach dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami w ramach projektu systemowego "Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer ogłoszenia 240160 - 2012 Data zamieszczenia 09.07.2012 rok


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PLIK PDF DO POBRANIA
III Powiatowa Paraspartakiadę Chodzież 2012

Zachęcamy wszystkie osoby niepełnosprawne do udziału w Paraspartakiadzie!


Cel
 • popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych
 • rehabilitacja i podnoszenie sprawności fizycznej
 • ożywienie działalności sportowej osób niepełnosprawnych
 • aktywizacja osób niepełnosprawnych
 • integracja ze społeczeństwem
 • integracja środowiska osób niepełnosprawnych


Termin i miejsce

Paraspartakiada odbędzie się 31 sierpnia 2012 roku przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży, ulica Wyszyńskiego 2

Program Paraspartakiady obejmuje:
 • konkurencje lekkoatletyczne,
 • konkurencje rekreacyjne,
 • konkurencje- zabawy.

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać:
- w przypadku organizacji pozarządowych według list przekazanych organizacjom, - w przypadku osób niezrzeszonych bezpośrednio do siedziby PCPR najpóźniej do 30 czerwca 2012 roku. na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży
ul. Wiosny Ludów 14a
tel. 67 28 11 673 lub 670

Zapewniamy wspaniałą zabawę!

Szczegółowy regulamin oraz rodzaje konkurencji dostępne poniżej w pliku pdf:


PLIK PDF DO POBRANIA


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. realizuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim"  Opracowanie: webmaster