Strona główna Kontakt Informacje Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze Osoby niepełnosprawne Przemoc w rodzinie Poradnictwo DPS WTZ
 Środa, 23 Czerwca 2021    Liczba odwiedzin: 443415    Ostatnia modyfikacja 21.12.2020 Pobierz darmowy czytnik PDF
Strona główna
Aktualności

Akty prawne

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Projekt "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Archiwum

Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Aktualności


WAŻNY KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że dzień

4 czerwca 2021 r. (piątek)

jest dniem wolnym od pracy za przypadające w dniu 1 maja 2021 r. (sobota) – święto państwowe.KOMUNIKAT

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1917) od dnia 24 października 2020 r. do odwołania ustanawia się czasowe zaprzestanie wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875). Zakazu, o którym mowa powyżej nie stosuje się do turnusów rehabilitacyjnych, które rozpoczęły się przed dniem 24 października 2020 r.

Jednocześnie, należy na bieżąco śledzić nowelizacje rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


KOMUNIKAT

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął program pt. "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami", który dotyczy ochrony przed COVID-19.


Więcej informacji kliknij tutaj.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z uwagi na zapobieganie szerzeniu się wirusa COVID 19 prosi o ograniczenie wizyt w Jednostce.

W przypadkach koniecznych proszę o udanie się do
Punktu Informacyjnego pokój nr 7

O sposobie rozpatrzenia Państwa wniosków informować będziemy pisemnie lub telefonicznie

Z podziękowaniem
Dyrektor i Pracownicy JednostkiKOMUNIKAT

Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa.

W związku z epidemią koronawirusa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłuża termin składania wniosków i realizację programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi". .

Ciąg dalszy komunikatu w zakładce osoby niepełnosprawne


PEŁNA INFORMACJA KLIKNIJ TUTAJdrz2020Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 14 A, kod pocztowy 64-800 Chodzież, e-mail: pcprchodziez@idsl.pl, tel. 067 2811750


PEŁNA INFORMACJA KLIKNIJ TUTAJ - PLIK PDF DO POBRANIAPIKNIK DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży kolejny raz zorganizowało piknik dla najmłodszych dzieci i ich rodzin zastępczych. W tym roku impreza plenerowa odbyła się dnia 30 sierpnia na terenie Alpakolandu w Klotyldzinie. Podczas pikniku dzieci miały możliwość spotkać się bezpośrednio z alpakami i wszystkimi innymi zwierzątkami z zagrody. Mogły je karmić, głaskać, czesać oraz bawić się z nimi. Ponadto program zapewnił również jazdę konną. Wszyscy uczestnicy mieli także możliwość przejażdżki alpakowozem. Dla uczestników napoje przekazała hurtownia MAXIM z Szamocina, a słodki poczęstunek zapewniły rodziny zastępcze. Dzięki uprzejmości sklepu „PROFESOR ZABAWKA” w Chodzieży najmłodsi mogli skorzystać z dmuchanego zamku oraz skosztować watę cukrową i popcorn. Imprezę uatrakcyjniły także upominki zasponsorowane przez sklep BENEFIS w Chodzieży. Udział w uroczystości umożliwił miłe i aktywne spędzanie czasu dzieci i opiekunów, zintegrowanie funkcjonujących na terenie powiatu chodzieskiego rodzin zastępczych, a także promowanie idei rodzicielstwa zastępczego.

(Alpaki01) (Alpaki02) (Alpaki03) (Alpaki04) (Alpaki05) (Alpaki06) (Alpaki07)
(Alpaki08) (Alpaki09) (Alpaki10) (Alpaki11) (Alpaki12) (Alpaki13) (Alpaki14)

KLIKNIJ NA OBRAZEK ABY POWIEKSZYĆKOMUNIKAT
PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" 2019 rok


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął załącznik do uchwały nr 4/2019 Zarządu PFRON z dnia 29 stycznia 2019 r. pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku.

UWAGA WNIOSKODAWCY !!!

W 2019 roku ze środków PFRON realizowane będą następujące formy wsparcia przewidziane w pilotażowym programie "Aktywny samorząd", tj.:
MODUŁ I
OBSZAR A - likwidacja bariery transportowej
- Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 r. ż., lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu),
- Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu),
- Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego),
- Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu)


OBSZAR B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym
- Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 r. ż. lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk),
- Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku),
- Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do16 r. ż. lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy),
- Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 r. ż. lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności)


OBSZAR C - likwidacja barier w poruszaniu się
- Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 r. ż. lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności),
- Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności),
- Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne -co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności),
- Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 r. ż. lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania)

OBSZAR - D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/zaocznym lub eksternistycznym w tym również za pośrednictwem internetu a także kosztów przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi.

Terminy rozpoczęcia przyjmowania wniosków:
MODUŁ I
- od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
MODUŁ II
- od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 30 marca 2019 roku (dla wnioskodawców dotyczących roku akademickiego 2018/2019) - od dnia 1 września 2019 roku do dnia 10 października 2019 roku (dla wnioskodawców dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

Harmonogram realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku

01.03.2019 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego /akademickiego 2018/2019
30.03.2019 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego /akademickiego 2018/2019
26.04.2019 Termin zawarcia/aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i PFRON
31.08.2019 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I
01.09.2019 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego /akademickiego 2019/2020
10.10.2019 Termin zakończenia przyjmowania w 2019 roku wniosków w ramach w ramach roku szkolnego /akademickiego 2019/2020
04.12.2019 Upływa termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu
15.04.2020 Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2019 r.
30.08.2019 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2019 roku - do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcą powinny zostać rozliczone.

Zapraszamy osoby niepełnosprawne do zapoznania się z treścią kierunków działań pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku pod adresem www.pfron.org.pl w zakładce "Aktualności- Komunikaty".

Wnioski na Moduł II wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie PCPR w Chodzieży oraz na stronie internetowej.
Wnioski na Moduł I dostępne będą od 1 kwietnia 2019 roku.
Wnioski przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 14a, tel. 67 28 11 673.


Konkurs "Stop przemocy"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży w październiku br. z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy ogłosiło konkurs dla dzieci z pieczy zastępczej pod hasłem "Stop przemocy".
Dzieci miały możliwość przedstawienia tematu w formie plakatu lub listu.


PEŁNA INFORMACJA KLIKNIJ TUTAJ - PLIK PDF DO POBRANIA


Pomoc osobom potrzebującym i bezdomnym w okresie zimowym

Informujemy, iż na terenie Powiatu Chodzieskiego znajdują się instytucje udzielające pomocy osobom potrzebującym wsparcia lub osobom bezdomnym.

W ramach interwencji kryzysowej Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Ujska 47, 64-800 Chodzież (tel. 67 2829 - 739) - zapewnia interwencyjny nocleg co najmniej 2 osobom bezdomnym oraz wyżywienie i możliwość wykonania niezbędnych zabiegów higienicznych a w miarę potrzeb również skorzystania z usług pralniczych w okresie od dnia 01.12.2018 r. do 31.03.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ( tel. 67 2810 - 454) zapewnia 6 miejsc dla osób bezdomnych z terenu miasta Chodzieży w następujących placówkach:
1) Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT, Rożnowice 33
2) Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT Poznań ul. Borówki 8
3) Schronisko dla Bezdomnych Kobiet MARKOT Poznań ul. Starołęcka 36/38
4) Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT Gościejewo 52a

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży (tel. 67 2820 - 893) zapewnia schronienie, posiłek oraz niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym ze stowarzyszeniem Monar w Warszawie i kieruje osoby z terenu miasta Chodzież do następujących schronisk:
1) Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT Gościejewo 52a
2) Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT, Rożnowice 33

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie (tel. 67 2846 - 200) zapewnia schronienie, posiłek i odzież dla bezdomnych z terenu gminy Margonin w MONAR - MARKOT, ul. Długosza 33, 64 - 920 Piła. Obecnie placówka dysponuje 95 miejscami w tym 15 dla kobiet i 80 dla mężczyzn.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamocinie ( tel. 67 2849 - 138) dysponuje 3 miejscami w Schronisku dla osób Bezdomnych MARKOT w Gościejewie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu (tel. 67 2844 - 058) zapewnia schronienie, posiłek i odzież poprzez Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT Gościejewo 52a, ilość miejsc wg potrzeb.


KOMUNIKAT PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" 2018 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął załącznik do uchwały nr 5/2018 Zarządu PFRON z dnia 31 stycznia 2018 r. pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2018 roku.


PEŁNA INFORMACJA KLIKNIJ TUTAJ - PLIK PDF DO POBRANIA


Wnioski do pobrania
Kliknij na link

Informacja dla Osób Niepełnosprawnych- LEGITYMACJE

(1)


PIKNIK DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Dnia 1 września 2017 roku od godziny 15.00 na przystani WOPR w Chodzieży odbył się po raz kolejny piknik dla rodzin zastępczych zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży i prezesa WOPR Pana Remigiusza Nowak. W powiecie chodzieskim funkcjonuje aktualnie 55 rodzin zastępczych, w których umieszczonych jest 78 dzieci. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych wszyscy uczestniczy wodnego pikniku mogli skorzystać z wielu atrakcji: rejs statkiem "Chodzieżanka", przejażdżki łodziami motorowymi, malowanie twarzy, lody, wspólne śpiewanie i granie przy grillu. Nad bezpieczeństwem dzieci i opiekunów czuwali ratownicy i wolontariusze miejskiego WOPR na czele z Panem Remigiuszem Nowak.

Przygotowanie pikniku nie było by możliwe bez pomocy darczyńców. Bardzo dziękujemy:
Zakładom Mięsne ,,Henryk Stokłosa" w Śmiłowie;
Stacji Paliw ,,Łabój" w Chodzieży;
Piekarni ,,Sezam" w Chodzieży;
Księgarni ,,Benefis" w Chodzieży;
Sklep ,,Profesor Zabawka" w Chodzieży;
Hurtowni Maxim w Szamocinie;
Hurtowni ,,Euro - Hurt" w Chodzieży;
Urzędowi Gminy Chodzież;
Urzędowi Gminy Budzyń;
Remigiuszowi Nowak - Prezes WOPR w Chodzieży.

Dzięki licznym sponsorom dzieci zostały obdarowane pięknymi upominkami.

(1) (2)
(3) (4)"AKTYWNY SAMORZĄD" 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął załącznik do uchwały nr 5/2017 Zarządu PFRON z dnia 24 stycznia 2017 r. pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu"Aktywny samorząd" w 2017 roku


PEŁNA INFORMACJA KLIKNIJ TUTAJ - PLIK PDF DO POBRANIA


Wnioski do pobrania
Kliknij na link
Dnia 23.05.2017 r. odbyło się spotkanie w Centrum Animacji Rewitalizacji w Chodzieży. Celem spotkania była promocja rodzicielstwa zastępczego i poznanie specyfiki funkcjonowania rodzin zastępczych. Omówiono tematy ważne, a zarazem trudne. Możliwa była wymiana doświadczeń pomiędzy rodzinami zastępczymi, a kandydatami na rodziców zastępczych. Spotkanie umilił upieczony przez jedną z pań z Koła Gospodyń Miejskich przepyszny tort.

(1) (2) (3)(Zaproszenie)

UWAGA STUDENCI !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży informuje, iż dnia 18 października 2016 roku Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd w 2016 roku".
W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z nowymi wytycznymi, które znajdują się na stronie internetowej PFRON:
www.pfron.org.pl
zakładka komunikaty."AKTYWNY SAMORZĄD" 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży zaprasza do udziału w pilotażowym programie "Aktywny samorząd", którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do internetu.


PEŁNA INFORMACJA KLIKNIJ TUTAJ - PLIK PDF DO POBRANIA


Wnioski do pobrania
Kliknij na link
Informacja

o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektuSZCZEGÓŁY - PLIK PDF DO POBRANIAREKRUTACJA W PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Chodzieży ogłasza nabór na wolne stanowisko - SEKRETARZ.

SZCZEGÓŁY - PLIK PDF DO POBRANIAWyniki o naborze na wolne stanowisko pracy - SEKRETARZ


SZCZEGÓŁY - PLIK PDF DO POBRANIAREKRUTACJA W PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Chodzieży ogłasza nabór na wolne stanowisko - SEKRETARZ.

SZCZEGÓŁY - PLIK PDF DO POBRANIAWSPÓLNY PROJEKT

Projekt poda nazwą "Sprawni – (nie) sprawnym" jest realizowany w okresie od września do listopada 2015 r. w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chodzieży, Gminą Chodzież i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży .

SZCZEGÓŁY - PLIK PDF DO POBRANIA
UWAGA STUDENCI I ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży informuje, iż wnioski o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym - Moduł II ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego Programu "Aktywny Samorząd" można składać do 10 października 2015 roku.
Wnioski dotyczą semestru zimowego.
Z dofinansowania mogą korzystać osoby, które posiadają orzeczenie w stopniu znacznym lub umiarkowanym i będą kontynuować naukę w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do PCPR, a w przypadku wniosków składanych pocztą, datę stempla pocztowego. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 67 28 10 670.
Wnioski dostępne są w siedzibie Centrum lub na stronie internetowej www.pcprchodziez.plPiknik rodzin zastępczych dla dzieci i dorosłych z powiatu chodzieskiego w "STANICY POD DĘBAMI"

W piątek 15 maja w Stanicy pod Dębami przy Osiedlu Leśnym w Chodzieży, odbył się Piknik Rodzin Zastępczych z powiatu chodzieskiego. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży zorganizowali to spotkanie, by wspólnie celebrować Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, który jest obchodzony 30 maja. Na pikniku nie zabrakło wolontariuszy wraz z Luizą Nowak z Fundacji Centrala Młodych, którzy zorganizowali ciekawe zabawy dla dzieci i dorosłych. Dzieci przebywające w rodzinach zastępczych również włączyły się w organizację tego spotkania. To dzięki nim można było wspólnie śpiewać przy dźwiękach gitary, a także zobaczyć niezwykły pokaz militarny. Piknik nie odbyłby się bez pomocy i wsparcia wielu sponsorów indywidualnych oraz instytucji. Warto tych darczyńców wymienić: starosta Julian Hermaszczuk; wójt: Kamil Szejner, Marcin Sokołowski; burmistrz Jacek Gursz; banki: Spółdzielczy, Zachodni WBK, Pekao, PKO Bank Polski; oraz Henryk Stokłosa (firma Farmutil), Tadeusz Dąbrowicz (Zakład Usług Komunalnych), Magdalena Pytel, Maciej Grus, sklep "Krainie zabawek", PPUH SA I SA, SEZAM Sp. z o.o., Piotr Kruszka (Benefis), Hurtowni TARA, Jan Wojtyniak (Hurtownia Eurohurt), SHU Euro Auto Dominika, Piotr Twaróg (Hurtownia Maxim), Apteka "Centrum" i Centrala Młodych. Piknik ten był świetnym sposobem integracji rodzin zastępczych z powiatu chodzieskiego.

(Piknik1) (Piknik2) (Piknik3) (Piknik3)

KLIKNIJ NA OBRAZEK ABY POWIEKSZYĆ
W związku z przypadającym w dniu 15 sierpnia 2015 r. Świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w innym dniu wolnym niż niedziela, dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży będzie dzień 5 czerwca 2015 r.(piątek).
Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla powiatu chodzieskiego

SZCZEGÓŁY - PLIK PDF DO POBRANIA


Uchwała nr VI/36/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Chodzieskim


SZCZEGÓŁY - PLIK PDF DO POBRANIA
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2014 rok

SZCZEGÓŁY - PLIK PDF DO POBRANIAUchwała nr IV/19/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017.


SZCZEGÓŁY - PLIK PDF DO POBRANIAUWAGA WNIOSKODAWCY

KOMUNIKAT - PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD 2015"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął załącznik do uchwały nr 13/2015 Zarządu PFRON z dnia 29 stycznia 2015 r pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku.

SZCZEGÓŁY - PLIK PDF DO POBRANIAZarządzenie w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2014 dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży

(Zarządzenie)KLIKNIJ NA OBRAZEK ABY POWIEKSZYĆInformacja dotycząca realizacji projektu pn. "Kierunek - Zmiana" dla niepełnosprawnych mieszkańców gminy Chodzież dzięki wsparciu finansowemu ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


SZCZEGÓŁY - PLIK PDF DO POBRANIAUlotka "Oddajesz niepotrzebną odzież - fundujesz rower dla niepełnosprawnego dziecka"

(Ulotka)


http://ecotextil.pl/


KLIKNIJ NA OBRAZEK ABY POWIEKSZYĆUWAGA !!!

Komunikat w sprawie pilotażowego programu "AKTYWNY SAMORZĄD" Rada Nadzorcza PFRON ustaliła, iż termin przyjmowania wniosków upływa:
- w przypadku Modułu I z dniem 30 sierpnia 2014 roku,
- w przypadku Modułu II z dniem 30 września 2014 roku.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej
www.pfron.org.pl
zakładka "Aktywny samorząd".ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust 1, pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2013 roku poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 roku poz. 423) informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, obozu aktywnej integracji dla rodzin zastępczych wraz z dziećmi i obozu aktywnej integracji dla beneficjentów GOPS Budzyń w polskich górach w ramach projektu systemowego "Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert.


SZCZEGÓŁY - PLIK PDF DO POBRANIAUlotka "Młodzi, Niepełnosprawni, Wykwalifikowani"

(Ulotka)

KLIKNIJ NA OBRAZEK ABY POWIEKSZYĆPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży ogłasza przetarg nieograniczony.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie:
 • 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego w polskich górach dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami,
 • 10 dniowego obozu aktywnej integracji dla rodzin zastępczych wraz z dziećmi w polskich górach,
 • 10 dniowego obozu aktywnej integracji dla beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu wraz z rodzinami w polskich górach,
w ramach projektu systemowego "Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer ogłoszenia: 133301-2014. Data zamieszczenia 23.06.2014 rok


INFORMACJA O ZAMÓWIENIU, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PLIK PDF DO POBRANIAUlotka "Możesz uzyskać 1500 złotych miesięcznie i 100 tysięcy złotych dotacji..."

(Ulotka) (Ulotka)

KLIKNIJ NA OBRAZEK ABY POWIEKSZYĆInformacja o nawiązaniu współpracy partnerskiej w ramach projektu systemowego "Aktywna Integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim"

(3kB)

KLIKNIJ NA OBRAZEK ABY POWIEKSZYĆINFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży informuje, że dzień 2 maja 2014 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży za dzień 3 maja 2014 - ŚWIĘTO NARODOWE 3 MAJA przypadające w sobotę.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży zaprasza do udziału w pilotażowym programie "Aktywny samorząd", którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do internetu.

Terminy przyjmowania wniosków
 1. Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizacje społeczna i zawodową - od dnia 03.03.2014 - 30.09.2014 roku
 2. Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane:
  • semestr letni od dnia 03.03.2014 - 30.03.2014 roku
  • semestr zimowy od dnia 01.09.2014 - 30.09.2014 roku

PEŁNA INFORMACJA KLIKNIJ TUTAJ - PLIK PDF DO POBRANIA


UWAGA !!!

ZMIANA ADRESU EMAIL POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHODZIEŻY

Nowy adres to:
pcprchodziez@idsl.pl19 listopada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

Walka z przemocą wobec dzieci to bardzo trudna praca. Coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci stanowią dobrą okazję do refleksji nad problemem jakim jest przemoc wobec dzieci w Polsce. To dobry moment do zastanowienia się jaką wiedza dysponuje każdy z nas i czy wie jakie kroki można podjąć by przeciwstawić się złym praktykom stosowanym wobec dzieci. Przemoc w rodzinie dotyka wiele z naszych dzieci i dotkliwie jej konsekwencję odczuwają zwłaszcza one. Obowiązek przeciwdziałania złym praktykom i metodom wychowawczym spoczywa na każdym z nas.

W Polsce, zgodnie z ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wiele instytucji zobowiązanych jest przeciwdziałać przemocy. Jednak istnieje bardzo ważny wymiar, inny niż prawny, którym należałoby się kierować: SUMIENIE. Wiedza i świadomość skutków jakie powoduje przemoc powinny stanowić powód do podjęcia działań w celu ich uniknięcia. Nie można pozostać obojętnym na krzywdę dziecka. Najgorszym z możliwych skutków jest utrata przez dziecko życia. Dzieci doznają na skutek przemocy o obrażeń fizycznych i cierpią psychiczne męki. Nierzadko doznawana przemoc powoduje skutki doraźne jakimi są lęk, strach, obawa, brak poczucia bezpieczeństwa ale i skutki długotrwałe jak brak satysfakcji z życia, depresja, zaburzenia zachowania. Dzieci które są ofiarami, czy świadkami przemocy, mogą z dużym prawdopodobieństwem w życiu dorosłym podświadomie przejąć agresywne zachowania jakie były obecne w domu rodzinnym.

Wymienione skutki przemocy, nie zamykają możliwych konsekwencji jakie może wywołać obecna w ich życiu przemoc, jednak pokazują różnorodność krzywd doznawanych przez dzieci. Stąd tak ważne jest, aby nie bać się interweniować kiedy mamy wiedze i świadomość, że w jakiejś rodzinie dzieje się źle. Nasze działanie może przerwać pasmo udręki krzywdzonych dzieci a także może uratować komuś życie. Będąc świadomym problemów należy reagować, dając szansę na zajęcie się problemem różnym instytucjom. Interwencja nie musi od razu wywołać skutku w postaci odebrania dzieci. Przede wszystkim spowoduje, że rodzina zostanie objęta profesjonalna i specjalistyczną pomocą.

Dlatego, mając właśnie na uwadze dobro dziecka nie bój się zgłosić sprawy na Policję lub prokuraturę. Możesz powiadomić również ośrodek pomocy społecznej lub szkołę o swoich podejrzeniach. Możesz także wysłać do sądu rodzinnego - nawet anonimowe - pismo z opisem sytuacji. Ważne jest, aby podać w nim dane krzywdzonego dziecka i rodziny, tak aby sąd mógł podjąć interwencję.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust 1, pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759. z późn. zm.) informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 14 dniowy turnus rehabilitacyjny nad polskim morzem dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami i 10 dniowy obóz aktywnej integracji dla rodzin zastępczych wraz z dziećmi nad polskim morzem w ramach projektu systemowego "Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.


SZCZEGÓŁY - PLIK PDF DO POBRANIAChodzież, dnia 12.06.2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży zorganizowało piknik dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Chodzieskiego


WIĘCEJ INFORMACJI O PIKNIKU - PLIK PDF DO POBRANIAPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży ogłasza przetarg nieograniczony.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego nad polskim morzem dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami oraz 10 dniowego obozu aktywnej integracji dla rodzin zastępczych wraz z dziećmi nad polskim morzem w ramach projektu systemowego "Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer ogłoszenia 109115 -2013, Data zamieszczenia 12.06.2013 rok


INFORMACJA O ZAMÓWIENIU, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PLIK PDF DO POBRANIAOGŁOSZENIE

Na prośbę Firmy Agrotec Polska, będącej zleceniobiorcą Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej udostępniamy prośbę o udział w sondaży dotyczącego serialu "Głęboka woda".

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu "Głęboka woda", który powstał, aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy.

Odpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut. Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt. "Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu 'Głęboka woda' na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego" realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Z góry dziękujemy!

Wykonawca badania Agrotec Polskalist polecający - pobierz plik PDFlink do sondażu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży informuje, że wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane:
- semestr letni do dnia 28 czerwca 2013 roku,
- semestr zimowy do dnia 30 września 2013 roku
Wnioski wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej i w siedzibie Centrum.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży zaprasza do udziału w pilotażowym programie "Aktywny samorząd", którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do internetu.

Termin przyjmowania wniosków upływa w dniu 30 września 2013 roku

PEŁNA INFORMACJA KLIKNIJ TUTAJ - PLIK PDF DO POBRANIA

"TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM"

W DNIACH 25 LUTEGO - 2 MARCA 2013 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI ZAPRASZA Z DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PORAD W OŚRODKACH POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

PEŁNA INFORMACJA KLIKNIJ TUTAJ - PLIK PDF DO POBRANIA


wykaz ośrodków http://pokrzywdzeni.gov.pl/siec-pomocy

"OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY "RÓWNAĆ SZANSE 2013"

Strona 1Strona 2
(3kB) (2kB)


Więcej informacji na stronie: http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/?cid=1576

"AKTYWNY SAMORZĄD" wsparciem dla niepełnosprawnych

Powiat Chodzieski przystąpił do pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

Głównym celem programu jest zmieszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym a także w dostępie do edukacji. Realizacja programu służy aktywizacji osób niepełnosprawnych.

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży przy ulicy Wiosny Ludów 14a, tel. 67-2811673. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


PEŁNA INFORMACJA KLIKNIJ TUTAJ - PLIK PDF DO POBRANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer ogłoszenia 256718-2012, Data zamieszczenia 18.07.2012 rok


ZAWIADOMIENIE - PLIK PDF DO POBRANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer ogłoszenia 240160 - 2012 Data zamieszczenia 09.07.2012 rok


ZAWIADOMIENIE - PLIK PDF DO POBRANIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży ogłasza przetarg nieograniczony.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie Kursu komputerowego dla 54 osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego "Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer ogłoszenia 256718-2012, Data zamieszczenia 18.07.2012 rok


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PLIK PDF DO POBRANIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży ogłasza przetarg nieograniczony.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego nad polskim morzem i 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego w polskich górach dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami w ramach projektu systemowego "Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer ogłoszenia 240160 - 2012 Data zamieszczenia 09.07.2012 rok


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PLIK PDF DO POBRANIA
III Powiatowa Paraspartakiadę Chodzież 2012

Zachęcamy wszystkie osoby niepełnosprawne do udziału w Paraspartakiadzie!


Cel
 • popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych
 • rehabilitacja i podnoszenie sprawności fizycznej
 • ożywienie działalności sportowej osób niepełnosprawnych
 • aktywizacja osób niepełnosprawnych
 • integracja ze społeczeństwem
 • integracja środowiska osób niepełnosprawnych


Termin i miejsce

Paraspartakiada odbędzie się 31 sierpnia 2012 roku przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży, ulica Wyszyńskiego 2

Program Paraspartakiady obejmuje:
 • konkurencje lekkoatletyczne,
 • konkurencje rekreacyjne,
 • konkurencje- zabawy.

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać:
- w przypadku organizacji pozarządowych według list przekazanych organizacjom, - w przypadku osób niezrzeszonych bezpośrednio do siedziby PCPR najpóźniej do 30 czerwca 2012 roku. na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży
ul. Wiosny Ludów 14a
tel. 67 28 11 673 lub 670

Zapewniamy wspaniałą zabawę!

Szczegółowy regulamin oraz rodzaje konkurencji dostępne poniżej w pliku pdf:


PLIK PDF DO POBRANIA


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. realizuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim"  Opracowanie: webmaster