Strona główna Kontakt Informacje Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze Osoby niepełnosprawne Przemoc w rodzinie Poradnictwo DPS WTZ
 Czwartek, 22 Sierpnia 2019    Liczba odwiedzin: 364708    Ostatnia modyfikacja 12.08.2019 Pobierz darmowy czytnik PDF
Osoby niepełnosprawne
Turnusy rehabilitacyjne

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Sprzęt rehabilitacyjny

Bariery architektoniczne

Bariery techniczne

Bariery w komunikowaniu się

Aktywny samorząd

Sport, kultura, turystyka i rekreacja

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu chodzieskiego

Przydatne strony Internetowe

Aktywny samorząd
UWAGA WNIOSKODAWCY PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" 2019 rok


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w roku bieżącym naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 "Aktywny samorząd".

Zarząd PFRON dokonał również modyfikacji dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa dnia 31 sierpnia 2019 roku

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie PCPR w Chodzieży oraz na stronie internetowej.
Wnioski przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 14a,
tel. 67 28 11 673.


KOMUNIKAT
PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" 2019 rok


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął załącznik do uchwały nr 4/2019 Zarządu PFRON z dnia 29 stycznia 2019 r. pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku.

UWAGA WNIOSKODAWCY !!!

W 2019 roku ze środków PFRON realizowane będą następujące formy wsparcia przewidziane w pilotażowym programie "Aktywny samorząd", tj.:
MODUŁ I
OBSZAR A - likwidacja bariery transportowej
- Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 r. ż., lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu),
- Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu),
- Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego),
- Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu)


OBSZAR B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym
- Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 r. ż. lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk),
- Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku),
- Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do16 r. ż. lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy),
- Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 r. ż. lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności)


OBSZAR C - likwidacja barier w poruszaniu się
- Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 r. ż. lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności),
- Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności),
- Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne -co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności),
- Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 r. ż. lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania)

OBSZAR - D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/zaocznym lub eksternistycznym w tym również za pośrednictwem internetu a także kosztów przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi.

Terminy rozpoczęcia przyjmowania wniosków:
MODUŁ I
- od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
MODUŁ II
- od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 30 marca 2019 roku (dla wnioskodawców dotyczących roku akademickiego 2018/2019) - od dnia 1 września 2019 roku do dnia 10 października 2019 roku (dla wnioskodawców dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

Harmonogram realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku

01.03.2019 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego /akademickiego 2018/2019
30.03.2019 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego /akademickiego 2018/2019
26.04.2019 Termin zawarcia/aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i PFRON
31.08.2019 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I
01.09.2019 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego /akademickiego 2019/2020
10.10.2019 Termin zakończenia przyjmowania w 2019 roku wniosków w ramach w ramach roku szkolnego /akademickiego 2019/2020
04.12.2019 Upływa termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu
15.04.2020 Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2019 r.
30.08.2019 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2019 roku - do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcą powinny zostać rozliczone.

Zapraszamy osoby niepełnosprawne do zapoznania się z treścią kierunków działań pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku pod adresem www.pfron.org.pl w zakładce "Aktualności- Komunikaty".

Wnioski na Moduł II wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie PCPR w Chodzieży oraz na stronie internetowej.
Wnioski na Moduł I dostępne będą od 1 kwietnia 2019 roku.
Wnioski przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 14a, tel. 67 28 11 673.


WNIOSKI DO POBRANIA "AKTYWNY SAMORZĄD" 2019:

ulotka do wniosku
Pobierz plik pdf


wniosek na moduł I Obszar A zadanie 1
Pobierz plik spakowany zip zawierający dokumenty


wniosek na moduł I Obszar A zadanie 2
Pobierz plik spakowany zip zawierający dokumenty


wniosek na moduł I Obszar A zadanie 3
Pobierz plik spakowany zip zawierający dokumenty


wniosek na moduł I Obszar A zadanie 4
Pobierz plik spakowany zip zawierający dokumenty


wniosek na moduł I Obszar B zadanie 1
Pobierz plik spakowany zip zawierający dokumenty


wniosek na moduł I Obszar B zadanie 2
Pobierz plik spakowany zip zawierający dokumenty


wniosek na moduł I Obszar B zadanie 3
Pobierz plik spakowany zip zawierający dokumenty


wniosek na moduł I Obszar B zadanie 4
Pobierz plik spakowany zip zawierający dokumenty


wniosek na moduł I Obszar B zadanie 5
Pobierz plik spakowany zip zawierający dokumenty


wniosek na moduł I Obszar C zadanie 1
Pobierz plik spakowany zip zawierający dokumenty


wniosek na moduł I Obszar C zadanie 2
Pobierz plik spakowany zip zawierający dokumenty


wniosek na moduł I Obszar C zadanie 3
Pobierz plik spakowany zip zawierający dokumenty


wniosek na moduł I Obszar C zadanie 4
Pobierz plik spakowany zip zawierający dokumenty


wniosek na moduł I Obszar C zadanie 5
Pobierz plik spakowany zip zawierający dokumenty


wniosek na moduł I Obszar D
Pobierz plik spakowany zip zawierający dokumenty


wniosek modul_II
Pobierz plik spakowany zip zawierający pliki pdfWNIOSKI DO POBRANIA "AKTYWNY SAMORZĄD" 2018:

modul_II
Pobierz plik PDF


oswiadczenie_o_miejscu_zamieszkania
Pobierz plik PDF


oswiadczenie_o_nieskladaniu_w_innym_miejscu
Pobierz plik PDF


oswiadczenie_o_wysokosci_dochodow
Pobierz plik PDF


wniosek_dla_podopiecznego
Pobierz plik PDF


wniosek_p
Pobierz plik PDF


zaswiadczenie lekarskie_narzady_ruchu
Pobierz plik PDF


zaswiadczenie_lekarskie_dysfunkcja_wzroku_sluchu
Pobierz plik PDF


zaswiadczenie_szkola
Pobierz plik PDF


zaswiadczenie_szkola2
Pobierz plik PDF


zgoda_na_przetwarzanie_danych
Pobierz plik PDFKOMUNIKAT PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2017 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął załącznik do uchwały nr 5/2017 Zarządu PFRON z dnia 24 stycznia 2017 r. pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

PEŁNA INFORMACJA KLIKNIJ TUTAJ - PLIK PDF DO POBRANIA


Wnioski do pobrania
Kliknij na link

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży zaprasza do udziału w pilotażowym programie "Aktywny samorząd", którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do internetu.

Terminy przyjmowania wniosków
  1. Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizacje społeczna i zawodową - od dnia 03.03.2014 - 30.09.2014 roku
  2. Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane:
    • semestr letni od dnia 03.03.2014 - 30.03.2014 roku
    • semestr zimowy od dnia 01.09.2014 - 30.09.2014 roku

PEŁNA INFORMACJA KLIKNIJ TUTAJ - PLIK PDF DO POBRANIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży informuje, że wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane:
- semestr letni do dnia 28 czerwca 2013 roku,
- semestr zimowy do dnia 30 września 2013 roku
Wnioski wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej i w siedzibie Centrum.

  Opracowanie: webmaster