Strona główna Kontakt Informacje Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze Osoby niepełnosprawne Przemoc w rodzinie Poradnictwo DPS WTZ
 Wtorek, 13 Kwietnia 2021    Liczba odwiedzin: 435946    Ostatnia modyfikacja 21.12.2020 Pobierz darmowy czytnik PDF
Osoby niepełnosprawne
Turnusy rehabilitacyjne

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Sprzęt rehabilitacyjny

Bariery architektoniczne

Bariery techniczne

Bariery w komunikowaniu się

Aktywny samorząd

Sport, kultura, turystyka i rekreacja

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu chodzieskiego

Przydatne strony Internetowe

Moduł III

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Bariery techniczne


DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH.


Podstawa prawna:
1. Art. 35a ust 1 pkt 7d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON
O dofinansowanie likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. Podstawę dofinansowania zadania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta pomiędzy Starostą a Wnioskodawcą.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
Załączniki do wniosku;
a) kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, natomiast w przypadku dzieci kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności,
b) kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą (jeśli takie osoby są),
c) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające potrzebę realizacji zadania,
d) oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

Wysokość dofinansowania:
- Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
- Wnioskodawca zobowiązany jest do posiadania środków na pokrycie udziału własnego w wysokości minimum 5% ceny brutto.

Kompletny wniosek należy składać w punkcie informacyjnym PCPR w pokoju 7.

Wniosek do pobrania
Pobierz plik PDF


  Opracowanie: webmaster