Strona główna Kontakt Informacje Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze Osoby niepełnosprawne Przemoc w rodzinie Poradnictwo DPS WTZ
 Wtorek, 13 Kwietnia 2021    Liczba odwiedzin: 435942    Ostatnia modyfikacja 21.12.2020 Pobierz darmowy czytnik PDF
Rodziny zastępcze
Jak zostać rodziną zastępczą

Rodzaje rodzin zastępczych

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

Świadczenia

Usamodzielnienia

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej


Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:

Zarządzeniem Nr 43/2011 Starosty Chodzieskiego z dnia 29 sierpnia 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży zostało wyznaczone na Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie powiatu chodzieskiego. W związku z powyższym w Centrum powstał: Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w którym miedzy innymi pracuje czterech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępcze.

Do zadań koordynatorów należy w szczególności:
  • opieka i utrzymywanie stałego kontaktu z rodzinami zastępczymi,
  • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
  • przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą planu pomocy dziecku,
  • pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
  • zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
  • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
  • udzielenie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
  • przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.


Do obowiązków koordynatora oprócz powyższych zadań, należy także prowadzenie stosownej dokumentacji, rejestrów i innych dokumentów wskazanych przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Praca koordynatora polega przede wszystkim na pomocy w nawiązywaniu pozytywnych relacji między członkami rodziny, monitorowaniu sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dzieci oraz wspieraniu rodziny w wypełnianiu przez nią funkcji rodziny zastępczej. Podczas realizacji swoich zadań, każdy koordynator jest w stałym kontakcie bezpośrednim i telefonicznym z rodzinami zastępczymi. Spotkania z rodzinami zastępczymi odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu zarówno w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej, a także w Centrum, w zależności od stwierdzonych i zgłoszonych potrzeb. Ponadto koordynator współpracuje z sądem, placówkami edukacyjnymi, służbą zdrowia i innymi instytucjami współpracującymi i działającymi na rzecz dziecka i rodziny zastępczej.

  Opracowanie: webmaster