Strona główna Kontakt Informacje Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze Osoby niepełnosprawne Przemoc w rodzinie Poradnictwo DPS WTZ
 Wtorek, 13 Kwietnia 2021    Liczba odwiedzin: 435940    Ostatnia modyfikacja 21.12.2020 Pobierz darmowy czytnik PDF
Osoby niepełnosprawne
Turnusy rehabilitacyjne

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Sprzęt rehabilitacyjny

Bariery architektoniczne

Bariery techniczne

Bariery w komunikowaniu się

Aktywny samorząd

Sport, kultura, turystyka i rekreacja

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu chodzieskiego

Przydatne strony Internetowe

Moduł III

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Moduł III
W związku z epidemią koronawirusa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłuża termin na składanie wniosków i realizację programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

Pomoc udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania ( przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej- w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Placówka rehabilitacyjna- należy przez to rozumieć placówkę, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły, tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku.
Adresaci programu: - osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, - dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia. Wsparcie skierowane jest wyłącznie do osób niepełnosprawnych, które są: - uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,
- uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.),
- podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.),
- podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.),
- uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,
- pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno- wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529),
- pełnoletnimi (od 18.do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910),
- pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno- edukacyjno- wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910). Aktualne informacje o programie oraz wzory formularzy dostępne są także na stronie internetowej Funduszu w zakładce dedykowanej programowi "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

moduł III
pdf tutaj - Pobierz plik zip  Opracowanie: webmaster