Strona główna Kontakt Informacje Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze Osoby niepełnosprawne Przemoc w rodzinie Poradnictwo DPS WTZ
 Wtorek, 13 Kwietnia 2021    Liczba odwiedzin: 435943    Ostatnia modyfikacja 21.12.2020 Pobierz darmowy czytnik PDF
Strona główna
Aktualności

Akty prawne

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Projekt "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Archiwum

Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności


INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Chodzieży przy ul. Wiosny Ludów 14A, 64 - 800 Chodzież, tel. 67 28 11 682, mail: pcprchodziez@idsl.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, Pani Adriana Magdziarz e-mail: pcprchodziez@idsl.pl, tel. 067 2811675
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydawania orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji; usunięcie danych jest niemożliwe z uwagi na konieczność wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych).
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  1. warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chodzieży i wynika z przepisów prawa;
  2. dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chodzieży.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.


KONTAKT

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chodzieży

ul. Wiosny Ludów 14 a
64-800 Chodzież
Tel. (067) 28 11 682
Fax. (067) 28 11 680
e mail pcprchodziez@idsl.pl


Imię i Nazwisko Funkcja Nr pokoju Tel. wew. Tel. bezpośredni
Magdalena Kacprzak Przewodnicząca 8 72 (067) 28 11 672
Agnieszka Bednarz Sekretarz 3 83 (067) 28 11 683
Ewa Sworowska pracownik administracyjny 7 - (067) 28 11 750
DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. WNIOSEK o wydanie orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy osób poniżej 16 roku życia) - PLIK PDF DO POBRANIA2. WNIOSEK o ustalenie stopnia niepelnosprawności dotyczy osób powyzej 16 roku życia - PLIK PDF DO POBRANIA4. WNIOSEK o wydanie karty parkingowej - PLIK PDF DO POBRANIA5. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o stanie zdrowia dziecka - PLIK PDF DO POBRANIA6. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o stanie zdrowia dorośli - PLIK PDF DO POBRANIA7. OŚWIADCZENIE o miejscu stalego pobytu - PLIK PDF DO POBRANIA8. OŚWIADCZENIE do reprezentowania placówki - PLIK PDF DO POBRANIA9. OŚWIADCZENIE do kart parkingowych - PLIK PDF DO POBRANIA10. INFORMACJA o zakresie opieki i pielęgnacji nad dzieckiem - PLIK PDF DO POBRANIA11. UPOWAŻNIENIE do odbioru orzeczenia legitymacji karty parkingowej - PLIK PDF DO POBRANIA12. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o niemożnosci przybycia na posiedzenie składu orzekającego* - PLIK PDF DO POBRANIA

*druk wypełniają jedynie osoby trwale niezdolne do odbycia podróży na posiedzenieWYDAWANIE KART PARKINGOWYCH

Karta_parkingowa.pdf - PLIK PDF DO POBRANIA
ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Legitymacja_osoby_niepelnosprawnej.pdf - PLIK PDF DO POBRANIA
ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (OSOBY PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA)

Orzeczenie_o_niepelnosprawnosci_(_osoby_ponizej_16_roku_zycia_).pdf - PLIK PDF DO POBRANIA
ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (OSOBY POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA)

Orzeczenie_o_stopniu_niepelnosprawnosci_(_osoby_powyzej_16_roku_zycia_).pdf - PLIK PDF DO POBRANIA
ORZECZENIE O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ

Orzeczenie_o_wskazanich_do_ulg_i_uprawnien.pdf - PLIK PDF DO POBRANIA
STRONY INTERNETOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Strony_internetowe_dla_osob_niepelnosprawnych.pdf - PLIK PDF DO POBRANIA
AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE SYMBOLE PRZYCZYNY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Symbole_przyczyny_niepelnosprawnosci.pdf - PLIK PDF DO POBRANIA


  Opracowanie: webmaster