Strona główna Kontakt Informacje Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze Osoby niepełnosprawne Przemoc w rodzinie Poradnictwo DPS WTZ
 Wtorek, 13 Kwietnia 2021    Liczba odwiedzin: 435919    Ostatnia modyfikacja 21.12.2020 Pobierz darmowy czytnik PDF
Osoby niepełnosprawne
Turnusy rehabilitacyjne

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Sprzęt rehabilitacyjny

Bariery architektoniczne

Bariery techniczne

Bariery w komunikowaniu się

Aktywny samorząd

Sport, kultura, turystyka i rekreacja

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu chodzieskiego

Przydatne strony Internetowe

Moduł III

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze


DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWOEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSAPRWNYCH ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE PRZYZNAWANE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW


Podstawa prawna:
  1. Art. 35a ust 1 pkt 7c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON
Wymagane dokumenty:
Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania składają do PCPR w Chodzieży wypełniony wniosek oraz następujące dokumenty:
  • kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, natomiast w przypadku dzieci kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności,
  • oświadczenie o wysokości dochodów (wnioskodawca na żądanie PCPR jest zobowiązany dostarczyć dowody potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów i liczby członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym).
  • fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze albo
  • kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz terminem realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

Kryterium dochodowe:
O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia we wspólnym gospodarstwie domowym na jednego członka gospodarstwa domowego
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych.

Wysokość dofinansowania:
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
  • do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. A wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.


Kompletny wniosek należy składać w punkcie informacyjnym PCPR w pokoju 7.

Wniosek do pobrania
Pobierz plik PDF


  Opracowanie: webmaster