Strona główna Kontakt Informacje Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze Osoby niepełnosprawne Przemoc w rodzinie Poradnictwo DPS WTZ
 Wtorek, 13 Kwietnia 2021    Liczba odwiedzin: 435947    Ostatnia modyfikacja 21.12.2020 Pobierz darmowy czytnik PDF
Rodziny zastępcze
Jak zostać rodziną zastępczą

Rodzaje rodzin zastępczych

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

Świadczenia

Usamodzielnienia

Świadczenia


Rodzaj i wysokość świadczenia przysługującego rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka określa Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W dniu 23 marca 2018 r. weszło w życie Obwieszczenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. z 2018 r. poz. 326)


Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:
 1. 694 zł miesięcznie - dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
 2. 1.052 zł miesięcznie - dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej.
Od 1 kwietnia 2016 r. rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko do ukończenia 18 roku życia przysługuje również dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego zwanego "dodatkiem wychowawczym." (Rodzina 500+) w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
Ponadto, rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów.

W przypadku osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, rodzinie zastępczej przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz dodatki, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodziny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż ukończenia 25 roku życia, jeżeli:
 1. uczy się:
  • w szkole,
  • w zakładzie kształcenia nauczycieli,
  • w uczelni,
  • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego
  lub
 2. legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
  • w szkole,
  • w zakładzie kształcenia nauczycieli,
  • w uczelni,
  • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
  • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.
Zgodnie z art. 38 ustawy, kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu zobowiązanego do finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej, po zasięgnięciu opinii asystenta rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny - po zasięgnięciu opinii podmiotu organizującego pracę z rodziną, może dochodzić na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej świadczeń alimentacyjnych.
Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu obowiązanego do finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej jest zobowiązany dochodzić świadczeń alimentacyjnych, w przypadku gdy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:
 1. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia - raz w roku;
 2. świadczenie na pokrycie:
  • niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (jednorazowo),
  • wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (jednorazowo lub okresowo).
Rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym na przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność w pieczy zastępczej umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą. Rodzinie zastępczej zawodowej starosta może raz do roku przyznać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.
Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na:
 1. utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych wydatków przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność w pieczy zastępczej umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z prowadzącymi rodzinny dom dziecka;
 2. pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka - do wysokości środków określonych w umowie;
 3. pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka - do wysokości środków określonych w umowie.
Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.000 zł miesięcznie. odzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2600 zł miesięcznie.

W przypadku, gdy rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie sprawuje opieki nad dzieckiem z powodu umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku wychowawczym albo opuszczenia rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka przez ostatnie powierzone dziecko, rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka za okres pozostawania w gotowości do czasu powrotu dziecka z ww. jednostek lub przyjęcia kolejnego dziecka otrzymują wynagrodzenie w wysokości 80% dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia.

Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego , w której przebywa przez okres dłuższy niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż 3 dzieci lub co najmniej jedno dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, otrzymuje dodatek w wysokości 20% otrzymywanego wynagrodzenia.

Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka, za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej, otrzymuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 20% otrzymywanego wynagrodzenia miesięcznie, tj. 400 zł.
  Opracowanie: webmaster