Strona główna Kontakt Informacje Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze Osoby niepełnosprawne Przemoc w rodzinie Poradnictwo DPS WTZ
 Wtorek, 13 Kwietnia 2021    Liczba odwiedzin: 435933    Ostatnia modyfikacja 21.12.2020 Pobierz darmowy czytnik PDF
Osoby niepełnosprawne
Turnusy rehabilitacyjne

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Sprzęt rehabilitacyjny

Bariery architektoniczne

Bariery techniczne

Bariery w komunikowaniu się

Aktywny samorząd

Sport, kultura, turystyka i rekreacja

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu chodzieskiego

Przydatne strony Internetowe

Moduł III

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Turnusy rehabilitacyjne


DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH


Podstawa prawna:
 1. Art. 35a ust 1 pkt 7a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
Wymagane dokumenty:
Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON składają osobiście lub za pośrednictwem opiekunów we właściwym dla miejsca zamieszkania PCPR wypełniony wniosek oraz załączniki :
 • kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a w przypadku dzieci kserokopię orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna o skierowanie na turnus sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,
 • oświadczenie opiekuna w przypadku gdy lekarz kierujący osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny wskaże konieczność pobytu jej na turnusie wraz z opiekunem.
Wysokość dofinansowania:
Wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego wynosi:
 1. 30 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 r.ż z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16 - 24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności
 2. 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 3. 25 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności
 4. 20 % przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
 5. 20 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej
 6. 40% - przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej w przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową i jego opiekuna pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym lub ponoszącego koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.
W przypadku znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa w turnusach, można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż 20%.
Kryterium dochodowe:
O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, dzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty:
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia we wspólnym gospodarstwie domowym na jednego członka gospodarstwa domowego
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych
W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o którym mowa wyżej kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

Kompletny wniosek należy składać w punkcie informacyjnym PCPR w pokoju 7.


Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek 2018 - PLIK PDF DO POBRANIAInformacja o stanie zdrowia

Informacja o stanie zdrowia - PLIK PDF DO POBRANIA  Opracowanie: webmaster