Strona główna Kontakt Informacje Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze Osoby niepełnosprawne Przemoc w rodzinie Poradnictwo DPS WTZ
 Piątek, 10 Lipca 2020    Liczba odwiedzin: 402164    Ostatnia modyfikacja 22.04.2020 Pobierz darmowy czytnik PDF
Osoby niepełnosprawne
Turnusy rehabilitacyjne

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Sprzęt rehabilitacyjny

Bariery architektoniczne

Bariery techniczne

Bariery w komunikowaniu się

Aktywny samorząd

Sport, kultura, turystyka i rekreacja

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu chodzieskiego

Przydatne strony Internetowe

Moduł III

Turnusy rehabilitacyjne


DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH


Podstawa prawna:
 1. Art. 35a ust 1 pkt 7a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
Wymagane dokumenty:
Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON składają osobiście lub za pośrednictwem opiekunów we właściwym dla miejsca zamieszkania PCPR wypełniony wniosek oraz załączniki :
 • kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a w przypadku dzieci kserokopię orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna o skierowanie na turnus sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,
 • oświadczenie opiekuna w przypadku gdy lekarz kierujący osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny wskaże konieczność pobytu jej na turnusie wraz z opiekunem.
Wysokość dofinansowania:
Wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego wynosi:
 1. 30 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 r.ż z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16 - 24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności
 2. 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 3. 25 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności
 4. 20 % przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
 5. 20 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej
 6. 40% - przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej w przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową i jego opiekuna pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym lub ponoszącego koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.
W przypadku znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa w turnusach, można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż 20%.
Kryterium dochodowe:
O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, dzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty:
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia we wspólnym gospodarstwie domowym na jednego członka gospodarstwa domowego
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych
W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o którym mowa wyżej kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

Kompletny wniosek należy składać w punkcie informacyjnym PCPR w pokoju 7.


Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek 2018 - PLIK PDF DO POBRANIAInformacja o stanie zdrowia

Informacja o stanie zdrowia - PLIK PDF DO POBRANIA  Opracowanie: webmaster