Strona główna Kontakt Informacje Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze Osoby niepełnosprawne Przemoc w rodzinie Poradnictwo DPS WTZ
 Piątek, 14 Maja 2021    Liczba odwiedzin: 439376    Ostatnia modyfikacja 21.12.2020 Pobierz darmowy czytnik PDF
Rodziny zastępcze
Jak zostać rodziną zastępczą

Rodzaje rodzin zastępczych

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

Świadczenia

Usamodzielnienia

Jak zostać rodziną zastępczą


Kiedy mówimy o pieczy zastępczej?!

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Jest ona sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu lub w przypadku pilnej konieczności na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, na podstawie umowy zawartej między rodziną zastępczą, a starostą. W takim wypadku o zawartej umowie zawiadamia się niezwłocznie sąd.

Jak zostać rodziną zastępczą?

Rodziną zastępczą nie może być każdy.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:
 • posiadają odpowiednie warunki mieszkaniowe;
 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.


Kandydaci pragnący pełnić tę funkcję zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach;
 • opinię lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 • zaświadczenie o stanie zdrowia psychicznego i braku uzależnień;
 • formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na rodziców zastępczych (plik do pobrania);
 • akt małżeństwa, a osoba samotna akt urodzenia;
 • zaświadczenie o niekaralności.


Ponadto przeprowadzane są szkolenia, testy psychologiczne badające kompetencje wychowawcze i motywacje kandydatów. Bardzo istotne są predyspozycje osobowościowe, odpowiedzialność, wrażliwość, cierpliwość i świadomość tymczasowości rodziny zastępczej, a co za tym idzie gotowość do rozstania z dzieckiem. Rodzina zastępcza sprawuje całodobową opiekę nad dzieckiem i ściśle współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA KANDYDATÓW
Pobierz plik PDF


  Opracowanie: webmaster