Bariery architektoniczne

Podstawa prawna:

 1. Art. 35a ust 1 pkt 7d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON
  O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, mające trudności w poruszaniu się zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami.
  Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. Podstawę dofinansowania zadania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta pomiędzy Starostą a Wnioskodawcą.
  Wymagane dokumenty:
 3. Wniosek
  Załączniki do wniosku;
  a) kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, natomiast w przypadku dzieci kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności,
  b) kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą (jeśli takie osoby są),
  c) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające potrzebę realizacji zadania,
  d) dokumenty potwierdzające opiekę prawną (jeśli dotyczy);
  e) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych;
  Wysokość dofinansowania:
 4. Dofinansowanie przysługuje osobie niepełnosprawnej zamieszkującej na terenie powiatu, która ma problemy w poruszaniu się, jeżeli jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje.
 5. Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 6. Wnioskodawca zobowiązany jest do posiadania środków na pokrycie udziału własnego w wysokości minimum 5% ceny brutto.

Menu Witryny