Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży to jednostka organizacyjna powiatu chodzieskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. PCPR sprawuje także nadzór nad domem pomocy społecznej, warsztatem terapii zajęciowej i placówką … oraz realizuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Do jego zadań należy kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, organizowanie szkoleń dla kandydatów i rodzin zastępczych.

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewnia pomoc i wsparcie rodzinom zastępczym poprzez …. Organizator współpracuje ze środowiskiem lokalnym, a w tym z ośrodkami pomocy społecznej, sądami, instytucjami oświatowymi i leczniczymi oraz organizacjami społecznymi. Ważnym zadaniem jest też prowadzenie poradnictwa i terapii dla rodzin zastępczych i dzieci oraz zapewnianie im pomocy prawnej.

W strukturach PCPR w Chodzieży działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Menu Witryny