Obszar B Zadanie 2

Obszar B, zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Cel główny programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:

  1. Przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  2. Przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  3. Umożliwienie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  4. Poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

  • pomoc udzielona w ramach Obszaru B

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
– dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł
– dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł
– dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł

Istnieje możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

Udział własny osoby niepełnosprawnej nie jest wymagany.

Częstotliwość udzielania pomocy:
Pomoc może być udzielana po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Sposób składania wniosków:
System Obsługi
Wsparcia SOW
https://sow.pfron.org.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wiosny Ludów 14a
64-800 Chodzież

Menu Witryny