Obszar B Zadanie 1

Obszar B, zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub
jego elementów oraz oprogramowania

Cel główny programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:

  1. Przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  2. Przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  3. Umożliwienie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  4. Poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:
• znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
• wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora programu.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
– dla osoby niewidomej – 24.000 zł w tym na urządzenia brajlowskie 15.000 zł
– dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł
– dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000 zł

Udział własny osoby niepełnosprawnej:

  • 10% ceny brutto zakupu
    Ważne: wkład własny nie może pochodzić ze środków PFRON.

Częstotliwość udzielania pomocy:
Pomoc może być udzielana po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Sposób składania wniosków:
System Obsługi
Wsparcia SOW
https://sow.pfron.org.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wiosny Ludów 14a
64-800 Chodzież

Menu Witryny