Pomoc dla osób usamodzielnianych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży zobowiązane jest do udzielania pomocy pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Pomoc dla osób usamodzielnianych określa:

  1. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  2. Ustawa o pomocy społecznej.
  3. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

I. Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletniości, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną
w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, przyznaje się pomoc na:

  • kontynuowanie nauki;
  • usamodzielnienie;
  • zagospodarowanie.

II. Udziela się również pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz zatrudnienia. Zapewnia się także pomoc prawną i psychologiczną. Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie indywidualnego programu usamodzielnienia zatwierdzonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

III. Wysokość pomocy wynosi nie mniej niż 566,00 zł miesięcznie, przyznaje się na czas nauki, nie dłużej niż do ukończenia przez osobę 25 roku życia.

Wysokość pomocy na usamodzielnianie wynosi:

I. W przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej 3.730,00 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat,

II. W przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną:

a) nie mniej niż 7.458,00 zł – jeżyli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
b) nie mniej niż 3.730,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
c) nie mniej niż 1.865,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Pomoc na zagospodarowanie

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo w wysokości nie niższej niż 1.695,00 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3.390,00 zł. Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej. Pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie może być wypłacona osobie nie później niż do ukończenia 26 roku życia. Pomoc na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie jest przyznawana osobie, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1.200,00 zł. W przypadku gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1.200,00 zł, można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą.

Ustawa o pomocy społecznej


Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobowa opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez prace socjalną, a także pomocą:
1) pieniężna na usamodzielnienie,
2) pieniężną na kontynuowanie nauki,
3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym mieszkaniu chronionym,
4) w uzyskaniu zatrudnienia,
5) na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.

Pomoc, o której mowa przysługuje osobie usamodzielnianej, w przypadku gdy skierowanie na pobyt całodobowy do domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego albo młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobowa opiekę nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu. Warunkiem uzyskania pomocy jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie. Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej ustala się od kwoty 1.722,00 zł, zwanej dalej „podstawą”. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wysokości 30% podstawy miesięcznie przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole wyższej, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, w zakładzie kształcenia nauczycieli lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Pomoc pieniężną na usamodzielnienie ustala się od 100% do 400% podstawy w zależności od długości pobytu w ww. ośrodkach. Wartość pomocy pieniężnej na zagospodarowanie ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300% podstawy. Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki. Pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Menu Witryny