Legitymacja osoby niepełnosprawnej

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

WYMAGANE DOKUMENTY

W celu otrzymania legitymacji osoby niepełnosprawnej należy przedłożyć:

– czytelnie wypełniony i podpisany wniosek,

– jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5mm x 4,5mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek,

– prawomocne orzeczenie wydane przez Powiatowy/Miejski/Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub prawomocny Wyrok Sądu (do wglądu).

Orzeczenie prawomocne to orzeczenie wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania, czyli 14 dni licząc od daty podpisania odbioru orzeczenia.

Można się zrzec prawa do wniesienia odwołania. W momencie złożenia oświadczenia orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne.

DODATKOWE INFORMACJE

Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność wystawiana jest wyłącznie na podstawie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia do ulg i uprawnień wydanego przez powiatowe/miejskie/wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Orzeczenia organów orzecznictwa rentowego (ZUS, KRUS, MON, MSWiA) nie stanowią podstawy do wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Jeśli osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie to legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.

Legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, wystawione przed 1 sierpnia 2017 roku, zachowują ważność na czas w nich określony. Osoba niepełnosprawna nie ma obowiązku wymiany legitymacji na nową.

Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż:

5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;

10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia.

Za wydanie pierwszej legitymacji brak opłaty. W sytuacji wydania duplikatu legitymacji pobiera się opłatę w wysokości 15 zł. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.

Kwotę 15 zł. należy wpłacić na konto:
Banku Spółdzielczego w Chodzieży, ul. Składowa 1, 64-800 Chodzież
Numer konta: 82 8945 0002 0026 1847 2000 0110
z dopiskiem: „opłata za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej”
.

Legitymacja zastępuje konieczność noszenia przy sobie oryginału orzeczenia w celu potwierdzenia statusu osoby niepełnosprawnej.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do korzystania z ulg na podstawie odrębnych przepisów.

Menu Witryny