Karta parkingowa

UWAGA! Nie uiszczaj opłaty za wydanie karty parkingowej zanim nie upewnisz się, że masz do niej prawo!

Wszelkich informacji dotyczących wypełniania wniosku o wydanie karty parkingowej można uzyskać pod nr tel.: (67) 2811 750, (67) 2811 682.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej.
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych.

WYMAGANE DOKUMENTY

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Osoba niepełnosprawna lub jej przedstawiciel ustawowy, w celu uzyskania karty parkingowej, powinna osobiście złożyć do wybranego przewodniczącego Powiatowego Zespołu:

– wniosek o wydanie karty parkingowej, który należy podpisać w obecności przewodniczącego zespołu lub osoby przez niego upoważnionej,

– dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł),

– jedną fotografię o wymiarach 35 mm / 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,

– orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień (do wglądu).

PLACÓWKI

W celu otrzymania karty parkingowej przez placówkę, osoba upoważniona powinna osobiście złożyć do przewodniczącego Powiatowego Zespołu:

– wniosek o wydanie karty parkingowej, który należy podpisać w obecności przewodniczącego zespołu lub osoby przez niego upoważnionej,

– dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł),

– oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki przez osobę składającą wniosek,

– oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej,

– dowód rejestracyjny pojazdu placówki na który ma być wydana karta parkingowa (do wglądu).

Wniosek placówki składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki.

DODATKOWE INFORMACJE

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:

 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za która wniosek składa jeden z rodziców,
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Karta parkingowa przysługuje na podstawie ważnego orzeczenia wydanego po 30 czerwca 2014 roku:

 1. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
 2. osobie niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z przyczyną niepełnosprawności oznaczoną symbolem: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroby neurologiczne), 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia), mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
 3. osobie niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (bez względu na symbol przyczyny niepełnosprawności), mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Orzeczenie powinno zawierać wskazanie w pkt 9 przeczenia, że osoba niepełnosprawna: „spełnia przesłanki do otrzymania karty parkingowej”.
 4. placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Kartę parkingową wydaje się także osobom zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności posiadającym orzeczenie, wydane przed 1 lipca 2014 r. i mającym przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem: 04-O, 05-R LUB 10-N oraz zawierające wskazanie do karty parkingowej.

Kartę parkingową wydaje się na podstawie prawomocnego orzeczenia wobec, którego upłynął termin do wniesienia odwołania.

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty parkingowej.

Kartę parkingową wydaje się na okres ważności posiadanego orzeczenia, jednak nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce na okres 3 lat.

Na jeden pojazd placówki wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych wydaje się kartę parkingową.

ODBIÓR KARTY PARKINGOWEJ

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty.

WAŻNE! Kartę parkingową wydaną:

 1. osobie, która nie ukończyła 18. roku życia odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów
 2. osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców
 3. osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd – po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

PLACÓWKA

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczenia o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki.

OPŁATA

Wpłatę za wydanie karty parkingowej należy dokonywać na konto: Bank Spółdzielczy w Chodzieży, ul. Składowa 1, 64-800 Chodzież Numer rachunku bankowego: 82 8945 0002 0026 1847 2000 0110 z dopiskiem: „opłata za wydanie karty parkingowej dla: ….”.

UPRAWNIENIA z tytułu posiadania karty parkingowej oraz sposób jej użytkowania

 1. Kartę parkingową wykładamy w przedniej części samochodu, stroną z numerem oraz datą ważności (a nie stroną ze zdjęciem).
 2. Karta parkingowa obowiązuje na terenie naszego kraju oraz w krajach Unii Europejskiej. Kierowca pojazdu z kartą parkingową może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych: wózkiem inwalidzkim na niebieskim tle, tzw. koperta.
 3. Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych:

B-1 – „zakaz ruchu w obu kierunkach”

B-3 – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”

B-3a – „zakaz wjazdu autobusów”

B-4 – „zakaz wjazdu motocykli”

B-10 – „zakaz wjazdu motorowerów”

B-35 – „zakaz postoju”

B-37 – „zakaz postoju w dni nieparzyste”

B-38 – „zakaz postoju w dni parzyste”

B-39 – „strefa ograniczonego postoju”

Menu Witryny