Obszar C Zadanie 1 2022

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”
MODUŁ I – likwidacja barier w poruszaniu się
Obszar C, zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Cel główny programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:

  1. Przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  2. Przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  3. Umożliwienie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  4. Poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

  • znaczny stopnień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
  • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
  • brak wymaganych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora programu.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
– 16.000,00 zł,
– możliwe zwiększenie dofinansowania do kwoty 25.000,00 zł (rekomendacja eksperta PFRON)

Istnieje możliwość refundacji kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem.
Udział własny osoby niepełnosprawnej wynosi 10% ceny brutto zakupu.

Częstotliwość udzielania pomocy:
Pomoc może być udzielana po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy .

Sposób składania wniosków:
System Obsługi
Wsparcia SOW
https://sow.pfron.org.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wiosny Ludów 14a 64-800 Chodzież

Menu Witryny