Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

INFORMACJA O PROJEKCIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19”

Celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Celem szczegółowym było zatem wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez: zakup sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego oraz środków ochrony indywidualnej.

W ramach projektu zakupiono:

– 93 laptopy

– 2 projektory multimedialne

– środki ochrony indywidulanej (16.000 – maseczek, 16.900 rękawiczek oraz 450 litrów płynu dezynfekcyjnego).

Całkowita wartość projektu wyniosła: 295.685,86 zł

Kwota dofinansowania: 249.204,04 zł,

w tym budżet państwa 46.481,82 zł

Termin zakończenia realizacji projektu: 30 listopada 2020 roku


Informacja o projekcie „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”


SZCZEGÓŁY – PLIK PDF DO POBRANIA


ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY:


Zaproszenie do złożenia oferty NR 3 pz.0603/3/2020 do pobrania poniżej


Zaproszenie do złożenia oferty – PLIK PDF DO POBRANIA


załącznik_nr_1 – PLIK PDF DO POBRANIA


załącznik_nr_2 – PLIK PDF DO POBRANIA


załącznik_nr_3 – PLIK PDF DO POBRANIA


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – PLIK JPG DO POBRANIA


Zaproszenie do złożenia oferty NR 2 pz.0603/2/2020 do pobrania poniżej


Zaproszenie do złożenia oferty – PLIK PDF DO POBRANIA


załącznik_nr_2 – PLIK PDF DO POBRANIA


załącznik_nr_3 – PLIK PDF DO POBRANIA


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – PLIK JPG DO POBRANIA


Zaproszenie do złożenia oferty NR 1 pz.0603/1/2020 do pobrania poniżej


Zaproszenie do złożenia oferty – PLIK PDF DO POBRANIA


załącznik_nr_2 – PLIK PDF DO POBRANIA


załącznik_nr_3 – PLIK PDF DO POBRANIA


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – PLIK JPG DO POBRANIA

Menu Witryny