Obszar B Zadanie 4

Obszar B, zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub
jego elementów oraz oprogramowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcja narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

Cel główny programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:

  1. Przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  2. Przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  3. Umożliwienie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  4. Poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnoprawności,
• dysfunkcja narządu słuchu,
• trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
• wiek do 18 lat lub aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora programu.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 4.000 zł

Udział własny osoby niepełnosprawnej:

  • 10% ceny brutto zakupu/usługi
    Ważne: wkład własny nie może pochodzić ze środków PFRON.

Częstotliwość udzielania pomocy:
Pomoc może być udzielana po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

zielono pomocy.

Sposób składania wniosków:
System Obsługi
Wsparcia SOW
https://sow.pfron.org.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wiosny Ludów 14a
64-800 Chodzież

Menu Witryny