Obszar C Zadanie 5 2022

MODUŁ I – likwidacja barier w poruszaniu się
Obszar C, zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Cel główny programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:

  1. Przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  2. Przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  3. Umożliwienie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  4. Poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

  • znaczny stopnień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 r. ż. orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
  • zgoda lekarza na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym,
  • brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora programu.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
– 7.500 zł

Udział własny osoby niepełnosprawnej:
– 25% ceny brutto zakupu/usługi (wkład własny nie może pochodzić ze środków PFRON).

Częstotliwość udzielania pomocy:
Pomoc może być udzielana po upływie 3 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Sposób składania wniosków:
System Obsługi
Wsparcia SOW
https://sow.pfron.org.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wiosny Ludów 14a 64-800 Chodzież

Menu Witryny