COVID-19

WAŻNE INFORMACJE DLA KLIENTÓW W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYM STANEM EPIDEMII

W związku z wprowadzonym stanem epidemii Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chodzieży w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pana/i i pracowników informuje, że mając na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19 wprowadza następujące zasady wykonywania zadań przy obsłudze klienta przez Powiatowy Zespół:

  1. bezpośrednia obsługa klientów prowadzona jest przy wydzielonym do tego stanowisku do obsługi.
  2. w trakcie obsługi może przebywać w tym samym czasie jeden klient, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi klientów.
  3. pracownicy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w czasie obsługi klientów.
  4. klienci po wejściu do urzędu mają obowiązek zasłaniania ust i nosa.
  5. zaleca się dezynfekcję rąk płynem do dezynfekcji dostępnym w miejscu obsługi klienta.
  6. klienci oczekujący korzystają z wyznaczonych w korytarzu/poczekalni miejsc z obowiązkiem zachowania min. 1.5 m odstępu od siebie.

Załatwianie spraw urzędowych odbywa się:

  • korespondencyjnie na adres: ul. Wiosny Ludów 14a, 64-800 Chodzież,
  • telefonicznie: (67) 2811750, (67) 2811682,
  • e-mailowo: pcprchodziez@idsl.pl.

WAŻNA INFORMACJA

w sprawie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności w Chodzieży informuje, że zgodnie z art. 15h ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020, poz. 568 ze zm.) przedłużona zostaje ważność posiadanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych w następujący sposób:

Orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, których ważność:

a) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy (tj. między dniem 9.12.2019 roku a dniem 7.03.2020 roku) – zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem złożenia w tym terminie (tj. między 9.12.2019 roku a 7.03.2020 roku) kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności;

b) upływa w terminie od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, tj. od 08.03.2020 r. – zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Karty parkingowe:

a) w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności karty parkingowe wydane w oparciu o orzeczenia wskazane w pkt 1 – zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

b) karty parkingowe dla placówek, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

WAŻNA INFORMACJA

w sprawie posiedzeń składów orzekających

Zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r. poz. 534) w przypadku złożenia wniosku przez osobę zainteresowaną, przedstawiciela ustawowego dziecka wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności i o wskazaniach do ulg i uprawnień, w okresie od dnia 8.03.2020 roku do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii – jeżeli lekarz przewodniczący składu orzekającego lub członek powiatowego zespołu uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny, ocena może być wydana bez badania.

Z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19 informujemy, że posiedzenia składów orzekających odbywają się do odwołania w trybie zaocznym, bez udziału osoby orzekanej.

Menu Witryny