Obszar A Zadanie 4 2022

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Obszar A, zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania
do posiadanego samochodu dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu

Cel główny programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:

  1. Przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  2. Przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  3. Umożliwienie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  4. Poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcja narządu słuchu,
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora programu.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 4.000 zł

Udział własny osoby niepełnosprawnej:

  • 15% ceny brutto zakupu/usługi montażu oprzyrządowania.
    Ważne: wkład własny nie może pochodzić ze środków PFRON.

Częstotliwość udzielania pomocy:
Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Sposób składania wniosków:
System Obsługi
Wsparcia SOW
https://sow.pfron.org.pl/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wiosny Ludów 14a 64-800 Chodzież

Menu Witryny