Sprzęt rehabilitacyjny

Podstawa prawna:

 1. Art. 35a ust 1 pkt 7c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON
  Wymagane dokumenty:
  Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania składają do PCPR w Chodzieży wypełniony wniosek oraz następujące dokumenty:
 • kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, natomiast w przypadku dzieci kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • oświadczenie o wysokości dochodów (wnioskodawca na żądanie PCPR jest zobowiązany dostarczyć dowody potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów i liczby członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym).
 • aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • oferta cenowa sprzętu.

Kryterium dochodowe:
O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia we wspólnym gospodarstwie domowym na jednego członka gospodarstwa domowego
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych.

Wysokość dofinansowania:
• Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
• Podstawą dofinansowania jest umowa zawarta przez Starostę z osobą niepełnosprawną.
• Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych.

KOMUNIKAT 2022 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sukcesywnie umożliwia obsługę w systemie SOW zadań z zakresu rehabilitacji społecznej oraz zawodowej.

UWAGA WNIOSKODAWCY !!!

Od 1 stycznia 2022 roku rekomendujemy, aby wnioski na poniższe zadania składać w wersji elektronicznej przez dedykowaną do tego platformę internetową SOW- System Obsługi Wsparcia:
• Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych;
• Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych;
• Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.
Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.


Wnioski o dofinansowanie rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.
System SOW przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu, co powinno przyspieszyć także realizację wniosków i uzyskanie pomocy.

Menu Witryny