Obszar C Zadanie 3

Obszar C, zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy na co najmniej III poziomie jakości

Cel główny programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:

  1. Przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  2. Przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  3. Umożliwienie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  4. Poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

– stopnień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

– potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku      wsparcia udzielonego w programie,

– brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora programu.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

            – w zakresie ręki – 12.000,00 zł

            – przedramienia – 26.000,00 zł

            – ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 30.000,00 zł

            – na poziomie stopy/podudzia – 18.000,00 zł

            – na wysokości uda– 25.000,00 zł

            – uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 30.000,00 zł

Istnieje możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON. Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON nie więcej niż 200 zł

Udział własny osoby niepełnosprawnej:

            – 10% ceny brutto zakupu/usługi (wkład własny nie może pochodzić ze środków PFRON).

Częstotliwość udzielania pomocy:

Pomoc może być udzielana po upływie 3 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Sposób składania wniosków:
System Obsługi
Wsparcia SOW
https://sow.pfron.org.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wiosny Ludów 14a
64-800 Chodzież

Menu Witryny