Obszar C Zadanie 4 2022

MODUŁ I – likwidacja barier w poruszaniu się
Obszar C, zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
tj. protezy na co najmniej III poziomie jakości

Cel główny programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:

  1. Przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  2. Poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

  • stopnień niepełnosprawności,
  • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
  • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
  • brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora programu.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
– w zakresie ręki – 3.600,00 zł
– przedramienia – 7.800,00 zł
– ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9.000,00 zł
– na poziomie podudzia – 5.400,00 zł
– na wysokości uda – 7.500,00 zł
– uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.000,00 zł
Istnieje możliwość refundacji kosztów naprawy protezy do 180 dni poniesionych przed dniem złożenia wniosku.

Udział własny osoby niepełnosprawnej:
– 10% ceny brutto zakupu/usługi (wkład własny nie może pochodzić ze środków PFRON).

Częstotliwość udzielania pomocy:
Pomoc może być udzielana po upływie okresu gwarancji , na którą pomoc ta została udzielona.

Sposób składania wniosków:
System Obsługi
Wsparcia SOW
https://sow.pfron.org.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wiosny Ludów 14a 64-800 Chodzież

Menu Witryny