Orzekanie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób, które ukończyły 16 rok życia)

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. wniosek osoby zainteresowanej wydaniem orzeczenia,
  2. oryginał zaświadczenia lekarskiego zawierający opis stanu zdrowia, wystawiony przez lekarza rodzinnego i/lub specjalistę pod opieką lekarską którego znajduje się wnioskodawca – ważny przez 30 dni od daty wystawienia,
  3. kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie schorzenia zasadniczego i współistniejącego wpisanego przez lekarza w zaświadczeniu o stanie zdrowia (potwierdzona za zgodność z oryginałem), m.in.:

– karty informacyjne leczenia szpitalnego i sanatoryjnego;

– historia dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego;

– wyniki badań specjalistycznych – RTG, EKG, EEG, TK, MR i inne;

– konsultacje i opinie lekarzy specjalistów,

4. kserokopia innych posiadanych dokumentów medycznych pozwalających określić przyczynę niepełnosprawności, a zwłaszcza okres jej powstania (oryginały do wglądu),

5. orzeczenia innych organów orzeczniczych, opinie biegłych sądowych o stanie zdrowia.

DODATKOWE INFORMACJE

Wniosek o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności można złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności poprzedniego orzeczenia.

W przypadku orzekania o stopniu niepełnosprawności zawiadomienie o terminie rozpatrzenia wniosku otrzymuje osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy listem poleconym, nie później niż 7 dni przed dniem jego rozpatrzenia. W uzasadnionych przypadkach, zawiadomienia można dokonać telefonicznie albo za pomocą poczty elektronicznej. Zawiadomienie powoduje skutki prawne, gdy nie ma wątpliwości, że dotarło ono osoby zainteresowanej we właściwej treści i w odpowiednim terminie.

Osobisty udział osoby zainteresowanej na posiedzeniu jest obowiązkowy. Niestawienie się osób w wyznaczonym terminie na posiedzeniu składu orzekającego o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności powoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania. W przypadku gdy niestawienie zostało usprawiedliwione ważnymi przyczynami lub zdarzeniami losowymi w terminie 14 dni od dnia posiedzenia, przewodniczący powiatowego zespołu wyznacza nowy termin rozpatrzenia sprawy. O powtórnym terminie zawiadamia się za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Trzykrotne niestawienie się na posiedzenie, powoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest nie później niż w terminie 14 dni od dnia posiedzenia składu orzekającego w sprawie wydania orzeczenia.

Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na stałe.

Orzeczenie można odebrać: osobiście, za pośrednictwem osób drugich, posługujących się pisemnym upoważnieniem lub otrzymać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Osoba zainteresowana, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, może wnieść odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chodzieży. Powiatowy Zespół, który wydał orzeczenie, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego zespołu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Jeżeli powiatowy zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

Menu Witryny