Turnusy rehabilitacyjne

Podstawa prawna:

 1. Art. 35a ust 1 pkt 7a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
  Wymagane dokumenty:
  Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON składają osobiście lub za pośrednictwem opiekunów we właściwym dla miejsca zamieszkania PCPR wypełniony wniosek oraz załączniki :
  1) kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a w przypadku dzieci kserokopię orzeczenie o niepełnosprawności, 2)poświadczenie opieki prawnej (jeśli dotyczy)
  3) wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna o skierowanie na turnus sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,
  4) oświadczenie opiekuna w przypadku, gdy lekarz kierujący osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny wskaże konieczność pobytu jej na turnusie wraz z opiekunem, 5) informacja o wyborze turnusu -WYPEŁNIĆ WYŁĄCZNIE WTEDY, GDY PRZYZNANO DOFINANSOWANIA
  Wysokość dofinansowania:
  Wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego wynosi:
  1) 30 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 r.ż z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16 – 24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności
  2) 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  3) 25 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności
  4) 20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
  5) 20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej
  6) 40% – przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej w przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową i jego opiekuna pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym lub ponoszącego koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.
  W przypadku znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa w turnusach, można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20%.
  Kryterium dochodowe:
  O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, dzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty:
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia we wspólnym gospodarstwie domowym na jednego członka gospodarstwa domowego
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych
  W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o którym mowa wyżej kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

KOMUNIKAT 2022 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sukcesywnie umożliwia obsługę w systemie SOW zadań z zakresu rehabilitacji społecznej oraz zawodowej.

UWAGA WNIOSKODAWCY !!!

Rekomendujemy, aby wnioski składać w wersji elektronicznej przez dedykowaną do tego platformę internetową SOW- System Obsługi Wsparcia:

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.
Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.


Wnioski o dofinansowanie rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.
System SOW przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu, co powinno przyspieszyć także realizację wniosków i uzyskanie pomocy
.

Menu Witryny