Procedura odwoławcza

Jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niezaliczeniu do niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności nie spełnia oczekiwań to może Pan/i ciągu 14 dni od dnia doręczenia, a gdy orzeczenie zostało ogłoszone ustnie – od dnia jego ogłoszenia, złożyć odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chodzieży, który wydał orzeczenie. Powiatowy zespół obowiązany jest przesłać takie odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. W ciągu tego terminu powiatowy zespół ma prawo do samokontroli wydanych i zaskarżonych orzeczeń. Jeżeli powiatowy zespół uzna, iż odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie to wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.


Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie miesiąca od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie wydał. W postępowaniu odwoławczym wojewódzki zespół, ma prawo również skorzystać z instytucji samokontroli.

Wyjątek! Od orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień nie przysługuje odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, to postępowanie jest jednoinstancyjne.

Menu Witryny