Moduł II 2022

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Cel główny programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi,
 • brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora programu. Maksymalna kwota dofinansowania kosztów nauki półrocza/semestru wynosi:
  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
 • do 1.000,00 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium
 • do 1.500,00 zł dla pozostałych wnioskodawców;
 • dodatku za uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000,00 zł
  • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na osobę.
   W przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch lub więcej form kształcenia na poziomie wyższym , kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.000,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 (netto) na osobę.

Udział własny osoby niepełnosprawnej:
– 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),

 • 65% – wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Forma przekazywania dofinansowania:

 1. Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku za uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.
 2. Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte programem studiów /planem/nauki.

Sposób składania wniosków:
System Obsługi
Wsparcia SOW
https://sow.pfron.org.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wiosny Ludów 14a 64-800 Chodzież

Menu Witryny