Obszar B Zadanie 5 2022

MODUŁ I – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym
Obszar B, zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Cel główny programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:

  1. Przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  2. Przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  3. Umożliwienie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  4. Poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:
• znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnoprawności,
• pomoc udzielona w Obszarze B zadaniu 1, 3 lub 4,
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora programu.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 1.500 zł

Udział własny osoby niepełnosprawnej:

  • 10% ceny brutto zakupu/usługi
    Ważne: wkład własny nie może pochodzić ze środków PFRON.

Częstotliwość udzielania pomocy:
Pomoc może być udzielana po upływie okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną.

Sposób składania wniosków:
System Obsługi
Wsparcia SOW
https://sow.pfron.org.pl/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wiosny Ludów 14a 64-800 Chodzież

Menu Witryny