Obszar A Zadanie 3

Obszar A, zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu

Cel główny programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Cele szczegółowe programu:

  1. Przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  2. Przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  3. Umożliwienie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  4. Poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej,
• dysfunkcja narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora programu.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 4.800 zł w tym:
– dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł
– dla kosztów kursów i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł
– dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł
– dla kosztów usług tłumacza języka migowego – 500 zł
– dofinansowaniem mogą być objęte kursy i egzaminy na prawo jazdy z wyłączeniem kategorii A, A1, A2, AM
– istnieje możliwość refundacji kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Częstotliwość udzielania pomocy:
Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Udział własny osoby niepełnosprawnej:

  • 25% ceny brutto zakupu/usługi
    Ważne: wkład własny nie może pochodzić ze środków PFRON.

Sposób składania wniosków:
System Obsługi
Wsparcia SOW
https://sow.pfron.org.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wiosny Ludów 14a
64-800 Chodzież

Menu Witryny