INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA

Na terenie powiatu chodzieskiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Studźcach
Studźce 11
64-830 Margonin
tel. 67 349 40 40

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 jest placówką typu socjalizacyjnego, dysponuje 14 miejscami. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży wymagającym szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Do placówki przyjmowane są dzieci w sytuacji braku możliwości umieszczenia ich w rodzinnej pieczy zastępczej lub gdy z innych ważnych względów umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej nie jest zalecane. Umieszczenie dziecka w Placówce następuje na podstawie orzeczenia sądu.

Placówka jako instytucjonalna forma pieczy zastępczej zapewnia:

  • realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to możliwe – dążenie do przysposobienia dziecka,
  • przygotowanie dziecka do samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
  • nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodzina i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczenia straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych,
  • zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturowo – rekreacyjnych.

Średni miesięczny koszt utrzymania w 2021 roku w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Studźcach – 5.743,33 zł

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „RODZINA”
ul. Staszica 3
64-820 Szamocin
tel. 67 283 32 34

Placówka opiekuńczo – wychowawcza „RODZINA” jest placówką typu socjalizacyjnego, dysponuje liczbą 8 miejsc socjalizacyjnych.

Celem Placówki jest:

  • zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych,
  • realizacja przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku,
  • umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba ,że sąd postanowi inaczej,
  • podejmowanie w celu powrotu dziecka do rodziny,
  • zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości,
  • zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Średni miesięczny koszt utrzymania w 2021 roku w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „RODZINA” w Szamocinie – 6.788,36 zł

Menu Witryny